Jihočeská architektura

18. ledna 2014 v 14:13 | Eva Vejrostková
Členové českobudějovické městské organizace Svazu důchodců se sešli 14.ledna 2014 v klubu ul.Roháče z Dubé s panem Mgr. Petrem Luniaczkem a vyslechli si odborné a zajímavé vyprávění o jihočeské lidové architektuře.
Jihočeské vesnice s kapličkou na návsi a usedlostmi s krásně zdobenými štíty se těší oprávněné přízni nejen architektů a etnografů, ale i malířů, fotografů, turistů i obdivovatelů. Pů§vod této architektury sahá hluboko do minulosti. V 16. a na počátku 17.st. je jihočeská venkovská architektura ovlivněna "rožmberskou" pozdní gotikou a renesancí jihočeských měst (kamenné sýpky, špýcharové domy s patrovými kamennými komorami).
V 18.st. jsou to roubené stavby na Jistebnicku, ve středním Povltaví a Podšumaví. V 1. polovině 19.st. je známý pojem"selské baroko", vyznačující se nádherně zdobenými štíty.Nalezneme je na Hlubockých, Zbudovských a Soběslavsko-veselských blatech, v podhůří Blanského lesa, v Pošumaví a na Písecku. Z období 2. poloviny 19. a na počátku 20.století pochází většina zděných staveb s patrovými domy a čtyřbokými uzavřenými usedlostmi (jihovýchodní Šumava, Českokrumlovsko a Novohradské hory).Po roce 1948 v důsledku kolektivizace nastal vpád socialistické architektury hlavně v podobě nevzhledných bytovek a tzv. kulturních domů. Nejvíce byly postiženy vesnice mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Typicky český fenomén - chalupaření - zachránil mnoho cenných staveb na jihočeském venkově.Změna poměrů po roce 1989 znamenala obrat k lepšímu, neboť vedla k vytvoření památkových rezervací a zón v jihočeském kraji a jejich záchraně.
Hlavní oblastí jsou Soběslavsko-veselská, Hlubocká a Zbudovská blata, podhůří Blanského lesa, kde nejvýznamnější vesnice jsou Holašovice, zařazené v roce 1998 do seznamu Světového zařazením UNESCO. Do hlavní oblasti patří Podšumaví, Písecko, střední Povltaví, Jistebnickio, Česká Sibiř, Jindřichohradeco i jižní a východní Třeboňsko.a také Podlesí a Javornicko.
Autor pořadu přinesl na ukázku svou knihu "Putování za jihočeskou lidovou architekturou 2" a někteří členové si ji koupili. Členka výboru Jana Petříková poděkovala panu Mgr Luniaczkovi za hodnotný pořad. Eva Vejrostková.členka MěO SDČR
 

Zajímavá říjnová přednáška

31. října 2013 v 17:10 | Eva Vejrostková
V úterý 29. října byl v klubu Městské organizace Svazu důchodců opět zajímavý program.
Nejprve se ujal slova pan Dr. J.Kolář, člen Krajské rady seniorů české republiky a hovořil o činnosti této důležité organizace, která vznikla v roce 2005 a prosazuje zájmy všech seniorů. Informoval o registraci Senior Pasu mezi členy Svazu důchodců.Senior Pas vznikl v Jihomoravském kraji již v roce 2007 a přihlásily se k této důležité akci i další kraje -např. Olomoucký kraj, Hradec Králové i Vysočina. Tento produkt je v těchto krajích již známý a přihlásilo se přes 2.000 organizací spolupracovat. Má to smysl pro všechny seniory, neboť získají slevy od 5 - 50%.Koordinátor tohoto projektu je pan Ing.Petkovský z firmy,která zabezpečuje smlouvy s organizacemi, které poskytují seniorům slevy.Senior Pas je pro seniory od 55 let výše. Tato akce má trvalý charakter a Krajská rada seniorů podporuje tento záslužný projekt, který má trvalý charakter v celé republice.
V druhé části pořadu měla důležitou přednášku paní Ing. L.Oulehlová, ředitelka Sdružení obrany spotřebitelů "Ochrana spotřebitelů". Autorka informovala podrobně přítomné o právu spotřebitele, záručních lhůtách, předvedení výrobků, reklamaci, opakovaných vadách, bezpečnosti i značení výrobků. Poukazovala také na prodej mimo obchodu, na nekalé praktiky u předváděcích akcí.Vyhláškou je zakázáno obchodování na ulicí i v domácnostech, pokuta je až 30.000 Kč.Nakonec In. Oulehlová zdůraznila, že nikde není nic zadarmo a velký pozorse musí dávat na to,než se něco podepíše. Nový občanský zákoník má být vyhlášen v roce 2014, kde bude vše podrobně uvedeno. Sdružení rady spotřebitelů sídlí v Českých Budějovicích, Senovážné náměstí.
Členka výboru SD Jana Petříková poděkovala za tento důležitý pořad
Eva Vejrostková členka M+ěO SD Č. Budějovice

Ochrana seniorů

15. října 2013 v 12:45 | Eva Vejrostková
Ochrana seniorů, rodinné právo,exekuce
8.října 2013 měl v klubu českobudějovického Svazu důchodců zajímavou přednášku zástupce europe direct, České Budějovice pan Mgr. Milan Severa. Nejdříve hovořil obsáhle o problematice stárnutí, že je třeba stále aktivně žít, zapojit se do různých zájmových akcí i předávat zkušenosti mladším lidem. Důležitá je ochrana práv seniorů v zákoně o rodině. Rodina je základ dobrého života a je třeba toto respektovat a ctít.Dále autor podrobně informoval přítomné o exekučním řízení, exekuční komoře i o bezplatné poradně,když se senior dostane do problematické situace. Byl to velmi pěkný i důležitý pořad a členka výboru Jana Petříková p. Mgr. Severovi srdečně poděkovala.
Eva Vejrostková členka SDČR České Budějovice.
 


Vzácná návštěva

22. září 2013 v 11:12 | Jiří Polánský
Na naše pravidelné osvětové úterky pozvala paní Petříková 17. 9. 2013 předsedu ÚR SDČR pana Ing. Oldřicha Pospíšila. Přijel i s místopředsedou pan Františkem Práškem. Impulsem pro pozvání byl nový občanský zákoník, který bude platit od 1. 1. 2014 a který mění podmínky existence občanských sdružení. Občanská sdružení se budou transformovat na spolky. A právě tato transformace bylo to, co nás zajímalo.
Nutno říci, že oba pánové o transformaci vůbec nemluvili. Zato pan předseda Pospíšil sáhodlouze mluvil o činnosti ústřední rady, struktuře Svazu důchodců, romské otázce a vztazích se slovenskými partnery. Ještě před příjezdem jsem pana předsedu požádal, zda by si u příležitosti návštěvy jižních Čech neudělal čas k neformální diskusi o vztazích mezi městskou organizací SD v Českých Budějovicích a jihočeskou krajskou radou SD, protože to jsou ty vztahy, které nás zajímají. O těch se pan předseda vůbec nezmínil, ač jsem mu zároveň se svou žádostí poslal i zápis z posledního jednání výboru naší organizace, ze kterého bylo patrné, že se tyto vztahy zhoršují. Pan předseda odmítl toto jednání z důvodů časové tísně.
Ze zjevné neochoty ústřední rady řešit tyto problémy jsem vyvodil závěr: veřejně jsem prohlásil, že rezignuji na funkci předsedy organizace i člena výboru, předal jsem paní Petříkové jako člence výboru rezignační dopis, mobil i klíče od kanceláře. Pokud budou členy krajské rady neoprávněně zvolení Václav Minařík a Jaroslava Nováková, je moje aktivní členství ve Svazu důchodců vyloučené. Potom jsem z besedy odešel. Další informace mám už z druhé ruky.
Na vztahy mezi naší organizací a krajskou radou nicméně došlo. Naše členky vystoupili s kritikou krajské rady, na kterou pan Pospíšil reagoval alibistickým prohlášením, že to jsou naše záležitosti a musíme si je vyřešit v místě. To je vskutku knížecí rada, na kterou jsme čekali. Když jsme v listopadu 2012 zrušili panu Minaříkovi členství ve Svazu důchodců pro soustavné poškozování zájmů naší organizace, ústřední rada neváhala, naše rozhodnutí zrušila a členství pana Minaříka nám vnucuje. Takto ústřední rada respektuje vůli členské základny.

Já jsem naopak dostal od ústřední SDČR důtku za údajné porušování Stanov. Když jsem pana Pospíšila požádal, aby mi sdělil, jaká ustanovení Stanov jsem porušil a čím, do dnešního dne nebyl schopen odpovědět. Myslím, že tyto informace jsou dostatečným vysvětlením, proč jsem musel z funkce předsedy organizace a člena výboru odstoupit.


Informace z jednání výboru městské organizace

11. září 2013 v 14:24 | Jiří Polánský
Výbor Městské organizace Svazu důchodců se sešel na své první poprázdninové schůzi 9. 9. 2013. Z titulu své funkce se ho zúčastnil i předseda Jihočeské krajské rady SDČR pan Mgr. Jiří Dolejš. Bylo to pro všechny členy výboru milé překvapení, protože až dosud se pan Mgr. Jiří Dolejš i další členové rady setkání se zástupci naší organizace vyhýbali. Svědčí o tom moje vykázání z jednání krajské rady dne 4. 4. 2013, kam jsem šel s písemným pověřením za omluveného pana Škodu. Pozval jsem i paní Hrůzovou, předsedkyni městské organizace v Prachaticích na besedu s předsedou ÚR SDČR Ing. Pospíšilem, ale ta to odmítla. Zatím je krajská rada zalezlá ve své radě jako jezevec ve své noře, kde se vzájemně poplácává po ramenou, jak je dobrá.
Hned v úvodu jsme si s panem Dolejšem vysvětlili, že jeho výmluva neúčasti na našich členských schůzích kvůli tomu, že na ně nebyl pozván, neobstojí. Pan Dolejš byl na naše výroční členské schůze delegován krajskou radou a tudíž bylo jeho povinností se zúčastnit nebo se aspoň omluvit. Neudělal ani jedno ani druhé. Vysvětlili jsme si, že se zvou hosté, delegáti se přijímají. Pan Dolejš přislíbil, že se podle toho zachová.
Ing. Prášil uvedl, že jednání krajské rady ve vztahu k naší organizaci je poznamenáno porušováním Stanov, polopravd, překrucováni faktů i vyslovených lží. Z jedné jsem pana Dolejše hned usvědčil. V návaznosti na moji kritiku tandemu Minařík - Mikula na krajské konferenci mi pan Dolejš napsal, že tento tandem je můj výmysl a moje tvrzení, že se tento tandem přesunul do nově utvořené krajské rady seniorů, se nezakládá na pravdě. To jsem mu vyvrátil předložením kopie novinového článku, kde je na fotografii zakládajících členů rady seniorů i pan Mikula a rovněž jsem ho odkázal na webové stránky krajské rady seniorů, kde je pan Mikula uveden jako člen rady. Tak kde je pravda a kde je lež? Pan Dolejš mi odpověděl, že ho situace v krajské radě seniorů nezajímá a to ho krajská rada SD dne 7. 7. 2013 spolu s panem Minaříkem delegovala za člena krajské rady seniorů.
O obsahu jednání krajské rady SD 7. 7. 2013 informoval místopředseda naší organizace a místopředseda krajské rady pan Škoda. Z obsahu vyjímám:
· výmluva p. Dolejše, že nebyl pozván na Seniorskou píseň 2013, se nezakládá na pravdě. Bude mu doloženo opětovným zasláním inkriminovaného e-mailu ze dne 11. 6. 2013.
· krajská rada SDČR potvrzuje delegování Mgr. Jiřího Dolejše a Václava Minaříka za členy krajské rady seniorů. To je důkazem, že pan Minařík byl zvolen do krajské rady seniorů bez mandátu krajské organizace SD. Krajská rada potvrzuje to, co nikdy nebylo.
· vydání Občasníku krajské rady SD bylo posunuto. Krajská rada odmítla příspěvek od městské organizace České Budějovice, který poukazuje jak na úspěchy, tak na problémy, které má organizace s krajskou radou. Pan Dolejš tvrdil, že za problémy si může českobudějovická organizace sama. Zároveň byla p. Dolejšovi předána žádost na ÚR SDČR o finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na Seniorskou píseň.
· městská organizace zpracovala návrh Statutu jihočeské krajské rady SD, který by zamezil manipulacím kolem voleb do krajské rady, a protože krajská rada považuje další připomínky ke Statutu za bezpředmětné, žádá krajskou radu, aby náš návrh projednala a krajská organizace se jím řídila při přípravě a průběhu krajské konference.
Dále výbor projednal a schválil:
· vrácení poloviční ceny zájezdu ze dne 20. 6. 2013 těm členům, kteří se zájezdu nezúčastnili pro tropické teploty z obav o své zdraví
· přechod mobilních telefonů od společnosti TM ke společnosti O2 za výhodnějších cenových a provozních podmínek
· zájezd do Bad Füssingu 28. 11. 2013 a pobyt v Lázních Bechyně ve dnech 4. - 9. 11. 2013
· konání výroční členské schůze v únoru příštího roku.
V závěru si vzal slovo pan Dolejš, který za pomoci obsáhlého svazku vyhledával pasáže z naší vzájemné korespondence a kritizoval mně za použité výrazy. V podstatě tato kritika byla jediným smyslem jeho návštěvy. Odpověděl jsem mu, že rád změním svůj slovník, když krajská rada změní svoje chování. Pan Dolejš nám v závěru poděkoval za dobrou práci a jedním dechem dodal, že vztahy se mnou bude řešit právní cestou.

Informace z jihočeské krajské rady SD

5. září 2013 v 16:30 | Jiří Polánský
Výkonný výbor krajské rady (Dolejš, Hrůzová, Škoda, Nováková a Minařík) se sešel 6. června 2013. Z obsahu jednání vyjímám věci, které se týkají naší organizace. Krajská rada zamýšlí vydat Občasník, kterým se chce široce prezentovat v rámci kraje. I naše organizace byla požádána, aby do něj přispěla. Napsal jsem příspěvek, ve kterém jsem pravdivě popsal jak úspěchy naší organizace, tak i špatné vztahy, které máme s krajskou radou. Krajské radě se tento příspěvek nelíbil. Prý se má psát jen o pozitivních věcech, a tudíž příspěvek prý nebude použit. Nevím, kdo a co bude psát o naší organizaci, ale krajskou radu tímto upozorňuji, že jako předseda mám ze zákona právo na odpověď na zkreslenou informaci a hodlám toto právo uplatnit. Paní Hrůzová z Prachatic vyjádřila svou nelibost nad tím, že stále oživujeme minulost, je třeba se dívat do budoucnosti. Ano, oživujeme minulost, protože v krajské radě sedí pan Minařík a paní Nováková na základě zmanipulovaných voleb do krajské rady a pokud tam budou sedět, tak ji oživovat budeme. Jen základní organizace mají právo navrhovat kandidáty do krajské rady. To v případě pana Minaříka a paní Novákové nebylo a proto je jejich členství v krajské radě nelegitimní.
Bezděčně to potvrdil i pan Kotek z Třeboně, který se se jako předseda kontrolní a revizní komise jednání výkonného výboru rovněž zúčastnil. Uvedl, že už před rokem zaslal na ÚR SDČR dopis o problematických vztazích mez KR a naší organizací a dosud na něj nedostal odpověď. Pan Kotek na svoji odpověď marně čeká. Ústřední rada nemůže vyvrátit naše argumenty, a proto raději mlčí.
Plénum krajské rady se sešlo 4. července 2013. Klika kolem pana Minaříka si dobře uvědomuje, že svinstvo, které provedla před krajskou konferencí v roce 2011 (zatajení porady krajské rady s předsedy základních organizací před naší organizací, dopsání Minaříka a Novákové na kandidátku, zatajení kandidátky před naší organizací atd.) je podruhé již neopakovatelné a proto přišla s nápadem založit v Českých Budějovicích další organizaci Svazu důchodců, která by zajistila přítomnost pana Minaříka v krajské radě za všech okolností. Falešně se to vydává za snahu přiblížit organizaci Svaz důchodců členské základně. Skutečnou příčinou je ale snaha zajistit "funkcionářskou nesmrtelnost" pana Minaříka. Argument, že v Praze je v jednom městě víc organizací SD, je vylhaný. Praha je totiž v postavení kraje a tam další organizace zakládat lze zrovna tak, jako v jihočeském kraji.

Pan předseda Mgr. Jiří Dolejš mi již dříve v e-mailu ze dne 12. 3. 2012 sdělil, "naším cílem je sjednocovat naše organizace a nikoliv je rozdělovat." Pokus o rozbití naší organizace založením další organizace SD v Českých Budějovicích usvědčuje krajskou radu z pokrytectví a není to důkaz jediný.

Všechen sex mého života

27. srpna 2013 v 15:39 | MOTUS>Alfred ve dvoře
Motus o.s., produkce divadla Alfred ve dvoře,
je nezisková nezávislá organizace snažící se podporovat, rozvíjet a propagovat nové umělecké práce a projekty. Pořádá rovněž řadu mimodivadelních aktivit korespondujících s obecným kulturním rozvojem v otevřené a demokratické společnosti.
Pokud jste starší šedesáti pěti let a chtěli byste se zúčastnit výzkumu, jenž bude předcházet realizaci projektu "všechen sex mého života", představení o stárnutí a sexualitě, hledáme právě vás.
Od kdy do kdy mám být k dispozici?
Je potřeba, abyste byli k zastižení v rozmezí od 19. 8. do 30. 9. 2013 ke krátkému telefonickému nebo osobnímu rozhovoru.
Bude s informacemi, které sdělÍm, nakládáno jako sdůvěrnými?
vše, co nám řeknete, bude pokládáno za striktně důvěrné a bez vašeho souhlasu nebude zveřejněno. Sdělené příběhy a informace budou sloužit coby vodítko k zúžení výběru kandidátů.
Co bude následovat po rozhovoru?
Údaje z rozhovorů budou zdrojem k druhé, na přelomu října a listopadu probíhající, fázi výzkumu. Ta zahrnuje hlubší skupinové diskuze i rozhovory jeden na jednoho, zvukově či obrazově zaznamenané pro dokumentární účely. za souhlasu účastníka se tento materiál může objevit ve finální podobě projektu.
Jak a do kdy se musím zaregistrovat?
zaregistrujte se prosím nejpozději do 30. 9. 2013 a to na telefonním čísle 777 862 614 nebo emailové adrese
klara@alfredvedvore.cz, kde vám též budeme schopni sdělit další informace či zodpovědět případné dotazy

Fotografická soutěž Náš život v Evropě

16. srpna 2013 v 13:02
Informační středisko Europe Direct České Budějovice ve spolupráci s Akademickým klubem třetího věku Aktiv, o.s. vyhlašují v rámci Evropského roku občanů 2013 fotografickou soutěž
Náš život v Evropě
Úkolem je zachytit neobvyklé životní situace evropských občanů a práv, která přináší evropské občanství. Soutěž je určena amatérským fotografům. Účastníkem fotosoutěže může být fyzická osoba bez rozdílu věku, která se přihlásí do soutěže zasláním fotografie na dané téma.
Velikost delší strany snímku min. 3000, max. 5000 obrazových bodů
Autor uvede své jméno, název fotografie a typ fotoaparátu, kterým byl snímek pořízen
Účastník zašle do 30.11.2013 e-mailem na adresu europedirect@kraj-jihocesky.cz
max. 3ks fotografie spolu s kontaktními údaji.
Fotografie jsou přijímány i v tištěné podobě max. 30x40 cm.
1. cena je fotoaparát
Rok 2013 byl Evropskou unií vyhlášen Evropským rokem občanů. Před dvaceti lety byl v Maastrichtské smlouvě poprvé položen právní základ občanství EU.
Evropský rok letos poukáže na to, co EU občanům již přinesla, zdali byla naše očekávání splněna a které překážky je třeba ještě překonat.
Evropský rok občanů 2013 je věnován právům, která automaticky požíváte v případě, že jste občanem některé z členských zemí Evropské unie. Každodenně tak těchto práv může využívat celkem 500 milionů Evropanů. Obrovský význam však mají rovněž pro evropské hospodářství. Budou-li občané zemí EU lépe obeznámeni s právy, která pro ně vyplývají z evropského občanství, a budou-li je lépe chápat a využívat, bude to přínosem nejen pro ně samé, ale i pro hospodářství Unie a celou společnost.

Pozvánka na petangue

13. srpna 2013 v 9:42 | Hana Rabenhauptová

POZVÁNKA na HRU PETANGUE do Prachatic


20. srpna (úterý) 2013 od 14:00 hodin
petanguové hřiště, v areálu Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936
(Domov seniorů je vedle obchodu COOP směr na přehradu, zaparkovat lze právě u obchodu COOP a nebo objet přes sídliště "čtvrťák" a zaparkovat již tam u prodejny "Mášlová", a nebo vjet přímo do areálu domova seniorů, na parkoviště před vstupem a pak projít chodbou do zahrady). Nebo volat: 724 188 864

Zdravé město Prachatice společně s KLUBEM SENSEN, Svazem tělesně postižených, Klubem zdravotně postižených Prachatice Vás zveme na zábavné sportovní odpoledne spojené s posezením v altánku a hudbou, vyhodnocením a výstavou fotografií z předcházejících turnajů.

Kam dál