Leden 2010

Nervy, nervy…

29. ledna 2010 v 9:58 | Eva Vejrostková
19. ledna 2010 byl klub v ul. Roháče z Dubé úplně plný, neboť účastníci přišli hlavně kvůli přednášce pana MUDr. Vladka Bydžovského.
Po přivítání Janou Petříkovou poděkoval pan doktor a v úvodu vyprávěl o svých začátcích ve zdravotnictví, že je Východočech , od šedesátých let minulého století přišel pracovat do Českých Budějovic, jižní Čechy si oblíbil a začal se zajímat o neurologii. Dobré úspěchy měl v léčení akupunkturou, ale jak řekl, je třeba mít k tomuto oboru kladný vztah.
Dále autor obsáhle hovořil o bolesti hlavy,kde je 52 různých skupin této diagnózy a je třeba kompletní vyšetření. Někdy se jedná o opotřebení mozku, dále to může být příznak ateriosklerózy mozku nebo se jiných onemocnění. Hlavně radil přítomným pan doktor, že je nutná rozumná životospráva a hodně pít (alespoň 2 litry denně), aby byly cévy pružnější. Udržuje se tím i životní čilost a aktivní mozek. Pacienti si také stěžují na zapomnětlivost, ale to je také většinou daň stáří. Časté bolesti hlavy způsobuje také migréna, která postihuje hlavně mladší generaci, ale na to jsou již dobré léky. Další bolesti hlavy, event. mžitky před očima, může způsobovat zablokovaná krční páteř nebo šíjové svaly. Většinou pomůže dobrá rehabilitace nebo teplo (infrazářič).
Poté se pan Dr. Bydžovský zabýval Parkinsonovou nemocí, která postihuje pacienty většinou po šedesátce. Příznaky jsou, že se v klidu třesou ruce a palec, zvláštní mimika
a ztuhlost v horní polovině těla. Je to nemoc zhruba 1% občanů, ale i na tuto diagnózu jsou dost dobré léky. Také prý pomůže po ránu malá sklenička alkoholu. Když se třese hlava, není to Parkinsonova nemoc.
Pan doktor se také zmínil o Alzheimerově nemoci, která se někdy podobá Parkinsonově chorobě, ale je to mnohem závažnější nemoc, která se může léky jen brzdit.
Nakonec své přednášky hovořil autor znovu o tom, že je nutné být ve vyšším věku aktivní, radovat se ze života a největší prevencí je hlavně psychická aktivita. Je třeba mít zájem o veškeré dění, každý den chodit, aby svalový aparát byl v pohybu, nedostat se do pasivního způsobu života. Správná životospráva, dostatečný pitný režim a pravidelný rytmus pomůže k dobrému životu ve stáří.
Následovala ještě obsáhlá debata s účastníky s účastníky, kteří měli různé otázky, na které pan doktor odborně odpovídal. Byl to výborný pořad.
MUDr. VLadko Bydžovský

Vzpomínky pana Oldřicha Mikuly na začátky a činnost organizace Svazu důchodců v jižních Čechách

17. ledna 2010 v 11:17 | Eva Vejrostková

V úterý 5. ledna 2010 přivítala v klubu Roháče z Dubé p. Jana Petříková, členka výboru, čestného předsedu Městské organizace Svazu důchodců ČR v Českých Budějovicích pana Oldřicha Mikulu, který přišel mezi členy vyprávět o začátcích a další činnosti naší organizace seniorů a posléze i v jižních Čechách.
Pan Mikula poděkoval za přivítání a poté již začal vzpomínat, jak to všechno tenkrát bylo. V prvním čtvrtletí roku 1990 byla založena na podnět z pražského ústředí českobudějovická organizace Svazu důchodců.. Předsedou byl zvolen pan Mikula, místopředsedkyní p. Ing. Dagmar Zítková, členkou výboru p. Eva Tomášková a p. Slavomír Vlk.
Poprvé se členové výboru sešli na jaře 1990 v pražském Slovanském domě a atmosféra byla dost bouřlivá, zejména o poslání a programu této seniorské organizace. Pan Mikula tam také promluvil, jak si budějovická organizace představuje svou činnost podle přijatého hesla "důchodci důchodcům" a "aby člověk nebyl nikdy sám". Postupně se v Českých Budějovicích přihlásili do SD další členové. Pomalu se začínala rozvíjet činnost naší organizace, hledala se zájmová činnost a také se zvyšoval počet členů.
V následujícím období začala naše organizace spolupracovat s Jihočeskou sociální pomocí, kterou vedl pan Ing. Konrád s p. Ing. Bártovou, s kterými čerpal p. Mikula zkušenosti u rakouských seniorů, konkrétně o organizace Volkshilfe. Také hodně pomohl Svazu důchodců

primátor města Českých Budějovic
p. Ing. Talíř, posléze jeho náměstek p. doc. Tester. Magistrát zaplatil klubovnu U Hromádků, kde se členové 1x v týdnu scházeli a tam též slavili i vánoce.
Postupně se začaly rozvíjet další aktivity, např. v turistice, kde se stali vedoucími p. Jana Jiránková a p. Zdeněk Houska. O vycházky byl velká zájem a přicházeli další členové.
V té době nám Magistrát propůjčil klub v ulici Roháče z Dubé, kde se posléze stala vedoucí obětavá p. Nataša Petrová a tam se také začali členové scházet na různé pořady, které aktivní členové obětavě připravovali (p. Houska, p. Dr. Študlar, p. Borovanský, p. Lepšová, p. Dřevová a další). Velkou pomoc v pořadech klubu poskytli p. Dr. Krejča, p. Dr. Landová, p. Dr. Chvojka, p. Dr. Petráš, p. Niklmajer i celá řada osobností města. Pan Mikula vyzdvihnul činnost pana Ing. Řežábka, který úspěšně pokračoval v zábavných pořadech "při harmonice", započatých p. Koubou.
Také je třeba vzpomenout na paní troupovou, první matrikářku SD, která se obětavě starala zejména o nepřetržitý kontakt se všemi členy. Nesmíme ani zapomenout na náš ženský pěvecký soubor, který založil před 12 lety pan profesor Hejda. Pojeho smrti se tohoto úkolu ujala p. Růžena Golombková a v nynější době úspěšně reprezentuje Svaz důchodců soubor, pojmenovaný na rozmarýn, pod vedením p. Anny Postlové.
Po prvním sjezdu Svazu důchodců ČR v Praze se stal p. Mikula členem ústřední rady. Naše organizace začala rozvíjet další činnosti, zejména v sociální oblasti, kde obětavě pracovaly p. Hana Korecká, v té době tajemnice městské organizace SD a p. Ing. Dagmar Zítková. Pro seniory se tímto způsobem udělalo v sociální oblasti mnoho a byla škoda, že tato činnost byla narušena přijatým zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2007. Také pan Ing. Lubomír Bártl, v té době místopředseda MěO SD, pracoval velmi aktivně pro naši organizaci.
Asi před deseti lety požádal pan předseda Mikula p. Evu Vejrostovou, aby se stala členkou výboru a psala články do regionálních novino veškerých aktivitách městské organizace SD pro informovanost jihočeské veřejnosti. O této činnosti měli také pořady v Jihočeském rozhlase p. Mikula a p. Jiránková. Na podnět pana předsedy začala E. Vejrostová také zpracovávat kroniku městské organizace SD a tuto činnost vykonává dodnes.
Během doby byly také založeny další zájmové skupiny. Paní Eva Tomášková začala s členkami pravidelně cvičit. Nejdříve to bylo v penzionu Tylova ulice, potom nám Magistrát umožnil cvičit v Centru Čéčova ulice a nyní se cvičí v penzionu Nerudova ul. skoro každý všední den s více cvičitelkami a o kondiční cvičení i jógu je stále velký zájem.
V roce 2002 byla založena Jihočeská krajská rada Svazu důchodců ČR pro řízení organizací seniorů v jižních Čechách.
Postupně se začaly rozvíjet další aktivity - stolní tenis, cykloturistika, zájezdy po republice a naše organizace začala vydávat měsíční Zpravodaj.
Rok 2010 je významný proto, že je to dvacáté výročí od založení Svazu důchodců ČR. Proto ústředí SD rozhodlo o zpracování sborníku a p. Mikula byl požádán, aby se podílel na obsahu tohoto úkolu.
Za dvacetileté existence českobudějovické organizace SD ČR 15 let prvním předsedou p. Oldřich Mikula, poté p. Václav Minařík, který se stal po založení Jihočeské krajské rady jejím předsedou. Nyní úspěšně vede městskou organizaci pan Ing. Rudolf Řežábek a ve výboru je 12 členů. Všichni se snaží dobře pracovat pro členskou základnu, která má přes 800 členů.
Pan Mikula ve svém vystoupení mimo jiné rád vzpomenul na úspěšnou spolupráci s ředitelkou Jihočeské diecézní charity p. Táborovou, posléze s p. Mgr. Čermákovou. Dále rád vzpomínal na své působení v neziskových organizacích. Rovněž upřímně vzpomínal na spolupráci s p. doc. Šemberovou, tehdy v hodnosti děkana zdravotně sociální fakulty a nyní prorektorku Jihočeské univerzity.
Nakonec řekl p. Mikula, že je třeba stále bojovat za lepší život všech seniorů, hlavně v současné krizové situaci, aby náš hlas bylo slyšet i na vyšších místech.
Z lednového Zpravodaje

12. ledna 2010 v 9:43 | Jiří Polánský
Klubové pořady

5. 1. Vzpomínky na dobu vzniku naší Městské organizace Svazu důchodců - Oldřich Mikula
12. 1. Zajímavosti českých měst - Ing. Rudolf Řežábek
19. 1. Bolesti hlavy, Parkinsonova choroba - neurolog dr. Bydžovský
26. 1. O pokladech - Dr. Chvojka

Do nového roku 2010

Nástup do nového roku je příležitostí, abych vyslovil uznání všem aktivním vedoucím kroužků, personálu klubu i těm, kdo zajišťují klubové pořady, vedení Rozmarýnu, hospodářce, redaktorce a ostatním členům výboru za poctivé úsilí o zvládnutí často velmi složitých problémů v roce 2009.
Zejména je třeba vyzdvihnout obětavost při přestěhování tělocvičny, při založení nové tradice Seniorské písně, při založení a udržování našich stránek na internetu, při zpracování žádostí o granty a jejich vyúčtování a podobně.
Doufáme, že zkušenosti pomohou zvládnout i ten nadcházející rok tak aby naše organizace i nadále patřila mezi nejaktivnější. Proto dík všem, kdo přiložili ruku k dílu. S přáním hodně dobré vůle a dostatku sil do nového roku očekávám vaši podporu pro nové úkoly ve všech oblastech naší činnosti.

Ing. Rudolf Řežábek, předseda