Leden 2011

ZPRÁVA O ĆINNOSTI ŹENSKÉHO PÉVECKÉHO SBORU ROZMARÝN ZA R. 2010.

29. ledna 2011 v 18:57 | Míla Bursíková
        Náš pěvecký soubor při Městské organizaci SD v Českých Budějovicích vede již 3.rokem úspěšně p. Anna POSTLOVÁ. Scházíme se pravidelně každé pondělí od 9 - 11 hod. Nacvičujeme písně lidové i duchovní, známé i méně známé. V r. 2010 jsme měly celkem 15 vystoupeních na různých akcí. Zpívaly jsme na členských schůzích SD JEDNOTY Č.Budějovice, HOBBY-jaro, RUDOLFOVSKÉ SLAVNOSTI, v Nerudově ul.při předávání ocenění, při SENIORSKÉ PÍSNI 2, Adventních trzích na Výstavišti, v Domově pro seniory v Prachaticích, v MUZEU v Č.Budějovicích, ADVENTU na Rudolfově a o prázdninách na Římovské pouti.
Kromě toho na objednávku Magistrátu města Č.Budějovice zpíváme každým rokem o státních svátcích 8.5. a 28.10.u pomníků padlých v I. a II. světové válce.
Během r. 2010 nám odešly na "poslední cestu" 2 zpěvačky, p.Marie Pájková a Květa Horanová. Oproti tomu jsme s radostí přivítaly 3 nové výborné zpěvačky p. Janu DUDOVOU, Annu ATEXINGEROVOUa Miloslavu MALOU. Jejich zásluhou se náš věkový průměr snížil na 69 roků. Pro zajímavost je nám dohromady 2.152 let.
Protože v letošním roce oslaví náš soubor již 15.výročí svého trvání, dovolím si malé ohlédnutí zpět.V r.1996 na základě nápadu a snahy známého českobudějovického pedagoga a profesora p. Antonína Hejdy vzniklo pěvecké sdružení. V té době naprosto ojedinělé svého druhu. Z původního 6ti členného uskupení získával p. profesor adeptky až vznikl 25 - 30ti členný soubor. Média mu dala jméno "Zpívající babičky" Po 3 letech p. profesor zemřel a nastalo krátké bezvládí.
Dirigentské taktovky se pak ujala p. Růžena Golombková. Za jejího působení dostal náš soubor jméno ROZMARÝN. Když onemocněla a nemohla již docházet, ujala se na krátký čas dirigování naše členka p. Mgr.Zdeňka Machovcová. Ta to ovšem vzala jen z nouze než někoho seženeme a když skončila nastalo nové dilema. Díky p. Postlové přežíváme dále.
Náš soubor v minulých letech reprezentoval Jihočeský kraj na Mezinárodním dnu seniorů v Praze a několik let i za hranicemi v družebním městě PASOVÉ.
Zvláštní poděkování a uznání si zaslouží p. Vlasta SLIVKOVÁ, která byla u zrodu sdružení v r.1996. V r.2011 se dožívá 1.února krásných 89 roků a stále s námi pilně nacvičuje.

Vystoupení Rozmarýnu na 1. ročníku Seniorské písně.Setkání s primátorem

26. ledna 2011 v 9:56 | Eva Vejrostková
Setkání s primátorem města České Budějovice panem Mgr. Jurajem Thomou se za městskou organizaci Svazu důchodců ČR dne 14. ledna 2011 zúčastnili pan předseda Ing. Jiří Polánský a členové výboru Zdeněk Škoda a Eva Vejrostková.
Po uvítání předal pan předseda panu primátorovi petici, podepsanou budějovickými seniory, kde SD žádá o dům seniorů. V tomto objektu by mohli členové provozovat veškerou svoji činnost. Pan primátor předá dokument petiční radě města.
Místopředseda Zdeněk Škoda přednesl návrh zpracování problematiky veřejných klubů důchodců v Českých Budějovicích, který předal panu primátorovi. Je třeba se zaměřit na činnost těchto klubů v rozvoji města vzhledem ke kapacitě klubů, vybavení, technického stavu atd.
Ing. Polánský předal panu primátorovi také kopii dopisu, který SD ČR České Budějovice zaslal náměstkovi pro dopravu panu Jelenovi, ale nedostal odpověď. Jedná se o problémy např. u Merkury Centra, u supermarketu Kaufland, kde chybí zastávka MHD a senioři také žádají o znovuzřízení trolejbusu č. 15.
Pan předseda také hovořil o situaci, že v Českých Budějovicích
chybí přírodní místo, kde by se občané s rodinami mohli setkávat a pobavit. Jako příklad uvedl vícegenerační hřiště v Prachaticích.
Kronikářka Eva Vejrostková upozornila na stálý nedostatek při kulturních akcích
Magistrátu. Jako příklad uvedla akce "S vůní máty" a "Dobrá hodinka" v Domě kultury Slávie, kde se sice každoročně mohou budějovičtí senioři pobavit při vystoupení účinkujících, ale bohužel u zadních stolů v sále není nic slyšet ani vidět. Pak se tam účastníci baví a ruší to celý program. Eva Vejrostková předala panu primátorovi návrh, jak by se mohlo sezení u stolů v sále změnit.
Při této příležitosti pozval pan předseda pana primátora na výroční členskou schůzi Svazu důchodců, která se bude konat 11. března 2011 v DK Slávie a požádal o dotaci na tuto akci. Pan primátor poděkoval za pozvání a vyzval předsedu k podání žádosti o záštitu.
Zdeněk Škoda ještě hovořil, že je třeba provádět besedy nebo semináře o rozvoji města. Senioři by měli více vědět o správě a řízení města, jeho problematikách
i možnostech zapojení seniorů do jeho aktivit. Spolupráce by posílila právní vědomí funkcionářů občanských sdružení. Proto je nutné rozšířit komunikaci mezi městem a MěO SD ČR České Budějovice.

Cvičení v penzionu Nerudova ulice 2

24. ledna 2011 v 11:25 | Eva Vejrostková

O kondičním cvičení i józe informuje vedoucí cvičitelek Jana Štěpánková

Pondělí:           
8,30 - 9,30     Nechybová
                        10,00 - 11,00
            "

                        13,30 - 14,30
Cimbálníková
                        15,00 - 16,30             "


Úterý               8,30 - 9,30     Nechybová
                        10,00 - 11,00             "

                        16,00 - 17,00
Štěpánková

Středa              8,30 - 9,30     Nechybová
                        10,00 - 11,00
            "

                        15,00 - 16,30
Podojilová       jóga

Čtvrtek            8,30 - 9,30      Štěpánková
                        10,00 - 11,00             "

Pátek               8,30 - 9,30      Štěpánková
                        10,00 - 11,00             "         

Výroční členská schůze

18. ledna 2011 v 10:37 | Zdeněk Škoda
Rok 2011 je velmi důležitým pro další činnost a postavení naší městské organizace. Bude rokem volebním, ve kterém se bude volit nový výbor naší organizace, nová revizní komise a budou se voli delegáti na krajskou konferenci a celostátní 8. sjezd SD. Jedním z práv každého člena SD je právo volit a být volen. Je proto nutné volbám ze strany volbám ze strany našich členů přikládat důležitost a to nejen svou účastí na výroční členské schůzi, ale i svým zapojením do diskuse a výběru kandidátů.
Výroční členská schůze se bude konat 11. 3. 2011 ve 14 hodin v KD Slávie s tímto programem:
 1. zahájení a uvítání hostů
 2. kulturní program
 3. volby návrhové a volební komise
 4. zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010
 5. plán činnosti a rozpočet na rok 2011
 6. zpráva revizní komise
 7. diskuse
 8. volby nového výboru a nové revizní komise
 9. volby delegátů a zástupců
 10. zpráva volební komise
 11. zpráva návrhové komise
 12. ukončení schůze
 13. taneční zábava, občerstvení
Při prezenci bude provedena kontrola členských průkazů.
Na výroční členské schůzi budeme volit: 11 členů výboru
3 členy revizní komise
14 delegátů na krajskou konferenci
4 kandidáty do krajské rady
2 delegáty na sjezd