Únor 2011

Vzpomínka na naši pěknou vycházku

25. února 2011 v 9:25 | Jana Jiránková
Skupina našich starších členů chodí po celý rok každý čtvrtek za každého počasí na vycházky, které jsou již kratší, než jsme byli zvyklí, ale chodíme rádi a s chutí. Námět si domluvíme v pondělí, kdy se scházíme v příjemné klubovně Roháče z Dubé. Ve čtvrtek 25.11. jsme jeli do Borovan. Po procházce městem jsme zašli do krásně opraveného zámku na výstavu "O svatbách v minulém století , až po dnešek". Hned při vstupu nás zaujalo placení dobrovolného příspěvku do svatebního střevíčku. Výstavou nás provedla knihovnice paní Magdalena Hluštíková a také slovem doplnila vystavené exponáty. Zaujaly nás krásné šaty, rukavičky a také materiály ke zhotovení oblečení. Také svatební oznámení, blahopřání, jídelníčky a podobné věci si zasloužily naši pozornost. Vše bylo doplněno fotografiemi, například svatba princezny Diany nebo našeho prezidenta. Odešli jsme spokojeni s mnoha díky za dobrý nápad na uspořádání takové výstavy v pěkném prostředí.

Studentka

22. února 2011 v 10:53 | Jiří Polánský
"Státnici" z počítačů včera na Jihočeské univerzitě České Budějovice složila Božena Krausová. Na tom by nebylo nic zvláštního. Paní Boženě je ale 82 let!
"Dostala jsem notebook a neuměla jsem s ním pracovat, tak jsem se přihlásila. Začátky byly těžké. V životě jsem se nikdy ničeho nebála a konečně jdu s dobou," směje se úspěšná absolventka Akademie třetího věku. Naučila se základy práce s počítačem, pracovat s internetem, posílat e-maily, ukládat a upravovat fotky. Tím ale se studiem rozhodně nekončí. "Od jara začnu chodit na PC seminář pro mírně pokročilé. Návratem do školní lavice jsem si našla i spoustu přátel," říká Boženka.
Paní Krausová nejen že úspěšně složila zkoušku z počítačů, ale ještě vodí vycházky v Městské organizaci Svazu důchodců v Českých Budějovicích. Tím však aktivity paní Krausové nekončí. Hraje i stolní tenis v naší organizaci, jak svědčí fotka z vánočního turnaje, kterého se zúčastnila.

Krausová

ROZMARÝN slaví 15.výročí

16. února 2011 v 13:33 | Milena Bursíková
   Ženský pěvěcký sbor byl založen v r.1996 p. profesorem Antonínem Hejdou. Nejdříve vzniklo 6ti členné pěvecké sdružení.Pan profesor postupně získával adeptky až vznikl 25-3Oti členný soubor. Media mu dala jméno "Zpívající babičky" V té době to bylo naprosto ojedinělé pěvecké uskupení. Po 2,5 letém působení, pan profesor zemřel ve věku 85 let. Bez dirigenta nastalo půl roku bezvládí, ale zpěvačky se nadále scházely.
Od r. 1999 se dirigentské taktovky ujala p.Růžena Golombková. Za jejího působení náš soubor dostal jméno ROZMARÝN. Od počátku naše členka Zdena Rozumová založila kroniku souboru. V psaní již druhé knihy pokračuje Jarka Michalcová.
V minulých letech jsme reprezentovaly Jihočeský kraj na MEZINÁRODNÍM DNU SENIORU v Praze a několik let i v družebním městě Pasově. Ve Veselí n/L.jsme byly přítomny 150 výročí narození TGM, na Kvildě jsme zazpívaly při svěcení zvonu.Na 100.výročí narození básníka Lad.Stehlíka nás pan starosta pozval do Bělčic.Působily jsme při ukončení UNIVERZITY III VĚKU na Zdravotně-sociální fakultě i na Teologické fakultě v č.Budějovicích, na Úřadu práce a jiných akcí.Především však zpíváme pro seniory v Domovech důchodců a o stát.svátcích u pomníků padlých za I.a II světové války.
   Prošly jsme různými proměnami, některé členky již nenávratně odešly.V loňském roce jsme získaly 3 výborné zpěvačky, které nám snížily věkový průměr ze 78 na 69 let. Pro zajímavost je nám dohromady 2.152 let.
     Poděkování a uznání si zaslouží p.Vlasta Slivková, která byla u zrodu sdružení v r.1996.V měsíci únoru se dožila krásných 89 let a stále s námi pilně nacvičuje.
    Zvlášť bych také ráda poděkovala naší dirigentce p. Anně Postlové, která se této namáhavé a zodpovědné práce ujala. Je naší dlouholetou členkou a bez jejího kladného přístupu k souboru bychom nemohly pokračovat. Ačkoliv jsme se snažily, tuto práci nechce nikdo dělat.


Stolní tenis MěO SD České Budějovice

16. února 2011 v 10:16 | Marie Sýkorová
Vedle pravidelného rekondičního cvičení a vycházek, které organizujeme pro své členy, je další pohybovou aktivitou oddíl stolního tenisu s 20 hráči, kteří za 10 měsíců 2010 využili stolní tenis v Klubu  Roháče z Dubé v součtu celkem 385 účastí. Zájem by byl větší, ale bohužel kapacita místnosti je omezená a to si ještě hráči, před tím než začnou hrát, musí místnost prakticky vystěhovat a po hraní zase nastěhovat. Aktivita mnohé seniory stolního tenisu v prevenci svého zdraví neopustila ani po dobu prázdnin - v červenci a srpnu  2010, kdy byl Klub uzavřen. Senioři se scházeli ke stolnímu tenisu v  herně restaurace u Havlíčka, nedaleko Klubu Roháče z Dubé, kde je nechávali hrát s porozuměním pouze za  konzumované nápoje. 
Na konci roku 2010 od 27.12. do 30.12. byl sehrán první turnaj stolních tenistů naší organizace (viz foto v Galerii Stolní tenis). Senioři byli rozděleni do dvou kategorií do 70 let a nad 70 let. V každé skupině bylo po 9 hráčích a hrál každý s každým. Hráči s největším počtem bodů dle vítězství postoupili do semifinále, kde byli losování do dvojic pro postup do finále. V kategorii do 70 let zvítězila žena paní Eva  Macháčková. V kategorii nad 70 let zvítězila také žena paní Jaroslava Šoutová. Je vidět, že udržovat se v dobré tělesné kondici je možné i ve vyšším věku a jsou to ženy, které jdou příkladem.
Petice Městskému zastupitelstvu v Českých Budějovicích

8. února 2011 v 9:55
            My, níže podepsaní občané Českých Budějovic se na městské zastupitele obracíme se žádostí o zřízení městského Domu seniorů v Českých Budějovicích. Klub důchodců v ul. Roháče z Dubé, ve kterém realizuje Městská organizace Svazu důchodců značnou část své činnosti, nejen že nedostačuje potřebám Městské organizace SD, ale navíc do jeho chodu negativně zasahují majitelé bytů v domě č. 11, jehož průchodem do Klubu důchodců procházíme. Negativní vztah majitelů bytů k existenci klubu se projevil i stržením státní vlajky v době voleb ve dnech 15. a 16. 10. 2010.
            Proto my, níže podepsaní členové Městské organizace SD v Českých Budějovicích, jakož i další českobudějovičtí senioři, navrhujeme, aby byl objekt v ul. Roháče z Dubé opuštěn a odprodán a místo něj byl zakoupen pro potřeby českobudějovických seniorů objekt bývalého kina v Suchém Vrbném. Tento objekt leží na konečné linky MHD č. 9, nemusí se k němu přecházet žádná vozovka a navíc je do něj bezbariérový přístup. Využití jiného vhodného objektu pro tento účel se nebráníme. V tomto objektu by mohly být prostory pro cvičení, šatny, sociální zařízení, kuchyňka, klubovna, zasedací místnost, kancelář a sklad. Jeho zřízením by Magistrát Českých Budějovic nejen vyšel vstříc rozrůstající se seniorské populaci, ale získal by nezanedbatelné republikové prvenství. Věříme, že se naší peticí budete vážně zabývat.

Předáno primátorovi města Č. Budějovic 14. 1. 2011

Připomínka k dokumentům

1. února 2011 v 10:19
Výbor Městské organizace SD České Budějovice přijal 26. 9. 2010 následující text připomínky k materiálům Svazu důchodců
Stanovy
Členství - je nutné precizovat, kdo může být členem Svazu důchodců. Ve stanovách musí být zakotveno, že členy SD mohou být i cizí státní příslušníci, kteří pobírají důchod a mají na území ČR trvalý pobyt. Kolektivní členství pokládám za zmatečné. Členství by mělo být pouze individuální.a podmíněno členstvím v nějaké základní organizaci SD. Jak bude kolektivní člen volit?
Práva a povinnosti členů SD
Doplnit - využívání veškerých práv člena SD je podmíněno zaplacením členských příspěvků. Člen SD má právo navrhovat kandidáty pro volby do orgánů SD včetně své vlastní osoby.
Organizační struktura
V organizační struktuře je třeba rozhodnout o osudu krajského článku. Pokud SD jde cestou vytváření krajských rad seniorů, jako že touto cestou jde, pak je existence krajské rady SD nadbytečná. Kdo bude financovat činnost dvou krajských orgánů? Vůbec vztah SD a RS je nevyjasněný a strukturu RS pokládám za nesystémovou. Vedle sdružování celorepublikových seniorských organizací (SD a jiné) jsou v ní zastoupeny i jednotlivé seniorské organizace v místě (Písek) nebo organizace, které v seniorském hnutí nemají co dělat - Sdružení obrany spotřebitelů. K této problematice je třeba otevřít diskusi, jak k tomu vyzvala Městská organizace SD v Českých Budějovicích dne 10. 5. 2010. Dále postrádám ustanovení, že organizační složky SD, které mají právní subjektivitu, jsou
ve svém hospodaření zcela autonomní, tzn. odpovídají pouze své členské základně, což ostatně z právní subjektivity vyplývá.
Volby
Zvoleni jsou kandidáti, kteří dostanou ve volbách nejvyšší počet hlasů tak, aby byl naplněn počet členů orgánu. Kandidáti, kteří se počtem hlasů umístí na nižších místech než odpovídá počtu členů orgánu, zvoleni nejsou.