Březen 2011

K naší myslivosti

30. března 2011 v 16:30 | Eva Vejrostková
V úterý 22. března 2011 připravil v klubu pozvaný odborník na myslivost pan Oldřich Tripes hodnotný a zajímavý program. Pan Tripes se myslivostí zabývá už 50 let a problematice opravdu rozumí. Nejen že podrobně vyprávěl o životě a zvycích lesní zvěře a ptactva, ale je také zdatný ilustrátor a kresby naší lovné zvěře, jak spárkaté, tak pernaté, nám přinesl na ukázku. Věnoval je i s podpisem účastníkům besedy. Došlo i na problematiku škodné a znovu vysazovaných šelem. Překvapením pro nás bylo, že v jižních Čechách jsou dvě enklávy losů, jedna na Třeboňsku, druhá v okolí Lipna, které jsou ve vzájemném kontaktu.
Dozvěděli jsme se rovněž, proč došlo k tak dramatickému poklesu drobné lovné zvěře, zejména zajíců, bažantů a koroptví. Je to v důsledku velké chemizace zemědělství, které představuje nadměrnou zátěž zejména pro drobnou zvěř. Bažanti a podobně i divoké kachny se naštěstí dají odchovávat uměle.
Pan Tripes je výborný kreslíř zvěře i ptáků a také napsal a ilustroval několik knih k tomuto tématu. Z jeho právě vydané knihy "Zelená poznání a vyznání" přečetl nakonec pan Tripes i paní Petříková několik kapitol.
Všem přítomným se pořad opravdu líbil.


Lesní masiv Píseckých hor spolu s Protivínskými horami je nejproduktivnější jelení honitbou v jižních Čechách a možná v celé republice. Na kmenový stav 100 ks jelení zvěře se jich může ročně 30 ks zastřelit a přesto stav neklesá.

S operními melodiemi

22. března 2011 v 12:57 | Eva Vejrostková
Úterní pořad 15. března 2011 se všem účastníkům v klubu Roháče z Dubé opět líbil. Místo nemocného pana Stanislava Stolbenka přivítala Jana Petříková operního zpěváka pana Miroslava Smyčku a pana Dr. Ladislava Třísku, který doprovázel zpěváka na klávesy.
První krásná píseň byla "Moje jižní Čechy", následovaná písní "Ave Maria". Mezi dalšími písněmi vyprávěl pan Smyčka o svém životě i působení v Brně, Opavě i v Českých Budějovicích. Vzpomínal též na společných šest let s panem Stolbenkem, kdy spolupracovali v Jihočeském divadle. Nyní je pan Smyčka již v důchodu, ale přes svých 85 let ještě zpívá v českobudějovickém divadle.
Přítomní si ještě vyslechli další pěkné jihočeské písničky i několik arií z filmů z 30. let minulého století. Naposledy zazpíval pan Smyčka "Byla noc krásná májová". Osvědčená dvojice připravuje s ostatními zpěváky Jihočeského divadla komponované pořady s operními melodiemi. Nyní mají připravený program "Humor v opeře", se kterým vystoupí 18. 4. od 18 hodin v AVE Galerii na Dobrovodské č. 7. Vstup je zdarma. Repríza pořadu je 15. 5. od 17 hodin v kostele na Palackého náměstí. Tam je vstupné 50 Kč. Díky za nádherné odpoledne.

Na Nový Zéland

22. března 2011 v 12:55 | Eva Vejrostková
V úterý 22. února 2011 byl v klubu českobudějovického Svazu důchodců opět pěkný pořad. Pozvaná paní Ing. Dita Měkotová, vnučka naší členky paní Petrové, která vyprávěla o svém totálním nasazení, vyprávěla o svém pobytu na Novém Zélandu a účastníci měli možnost si prohlédnout na videu snímky z tohoto cestování.
Autorka přednášky podrobně popisovala své loňské cestování s manželem po této vzdálené zemi, většinou stopem nebo pěšky. Na cestování si vydělávali prací přímo na místě. Obdivovali krásu barevných vulkanických jezírek i velkých jezer, nádherných vodopádů i zajímavost přírody plné ptáků a zvířat.
Posléze za nimi přiletěli rodiče paní inženýrky a s vypůjčeným autem projeli další místa této země.
Nakonec následovala beseda s přítomnými členy.

Divadlo „U Kapličky“

22. března 2011 v 10:16 | Eva Vejrostková
Pořady v klubu českobudějovického Svazu důchodců jsou stále různé a zajímavé. V úterý 15. února se přítomní setkali s třemi členkami divadla U Kapličky.
Po přivítaní Janou Petříkovou se ujala slova dlouholetá členka souboru J. K. Tyla, který v prostorách divadla U Kapličky našel svoje útočiště, Marie Morová a vyprávěla o historii a současnosti tohoto souboru.
Další členka Marie Mašková, která působí v souboru od roku 1960, seznámila účastníky se svou hereckou a režijní činností, kolik je členů souboru i jaké hry se hrají. Nyní nastudovala hru "Babička" podle knihy Boženy Němcové a z této inscenace uvedly Marie Morová a Jaroslava Malinová scénky se zpěvem a hudbou.
Následovala beseda s přítomnými členy o činnosti divadla U Kapličky, o možnosti návštěvy některého představení i jak se připravují kostýmy a kde se vše skladuje. Byl to pěkný pořad.

Děkování

18. března 2011 v 11:31 | Jiří Polánský
Proběhla výroční členská schůze naší základní organizace Svazu důchodců. O jejím průběhu si udělá každý, kdo se jí zúčastnil, svůj obrázek. Chci se ale zmínit o jednom jevu, který se v průběhu členské schůze objevil, ale objevuje se soustavně před i po schůzi a to je děkování. I tady platí jistá pravidla, která bychom měli všichni dodržovat. Děkuje vždycky ten, kdo shromáždění svolává, kdo ho zajišťoval a organizoval. Kdyby chtěl poděkovat každý sám za sebe a chtěli bychom děkovat všichni, dostáváme se ke směšným až trapným koncům. Proto se děkuje jen jednou.
Děkovat a tedy mluvit jménem organizace má právo jenom jedna osoba, a to je její předseda nebo osoba jím pověřená. Členská schůze je naším společným dílem, ve kterém každý má svou roli. Rolí řadového člena je zúčastnit se, hlasovat, diskutovat, volit, popřípadě být volen. Kdo si přivlastňuje roli mluvit jménem organizace, musí si k tomu vzít i práci a odpovědnost, která je s tím spojená. Tak jako jsem připraven tuto funkci dál vykonávat, tak jsem také připraven ji předat jinému, a jistě vhodnějšímu kandidátovi.

Zpráva o činnosti za rok 2010

17. března 2011 v 16:12 | Jiří Polánský
Naši VČS jsme naplánovali na toto období mimo jiné z toho důvodu, že termín je blízký MDŽ a já jménem celého výboru všem našim členkám přeji zdraví a dlouhá léta plná pohody, ke kterým bychom chtěli přispět i my v naší organizaci Svazu důchodců. Taky jim chci poděkovat za všechnu práci, kterou ve Svazu vykonávají, protože nás mužů je mezi aktivními členy jako do mariáše. Vůbec nepřeháním, když řeknu, že činnost naší organizace stojí a padá s aktivitou a obětavostí ženské části našich členů.
Loňský rok nebyl pro naši organizaci jednoduchý. Došlo ke změně ve funkci předsedy, kde za odstupujícího ing. Řežábka jsem byl zvolen já. Svými osobními problémy v minulém roce vás nebudu obtěžovat. Stačily ty, které byly v samotné organizaci. Současně s ing. Řežábkem skončila ve funkci hospodářky paní Marie Sýkorová. Těžko jsme za ní hledali náhradu, místo ní začala funkci vykonávat paní Svatava Novotná, která ovšem neměla nejlepší odbornou průpravu a tak k 1. 1. 2011 jsme na funkci hospodářky našli paní Evu Horváthovou. Nemluvím o tom, že jsem se tento rok teprve učil být předsedou. Samo vidíte, že uplynulý rok nebyl jednoduchý, přesto neznamenal újmu na našich činnostech.
Naše organizace měla k 31. 12. 2010 772 členů, z toho asi 200 ještě nemělo zaplacené členské známky. Než je trvale vyškrtneme z našeho seznamu, chceme je kontaktovat, abychom věděli, co vlastně s nimi je. Začali jsme v loňském roce s osobním kontaktem se členy, navštívili jsme k v loňském roce naše devadesátileté jubilanty a těm, kteří mají kulatiny, dáváme od 70 let zahrát v rádiu. Rozhodně ale nepůjdeme cestou papírových členů. Podle stanov bychom neplatícím členům mohli ukončit členství. Myslím, že je lepší opět provést osobní návštěvu a získat vyjádření, zda hodlají v členství pokračovat. Rovnou ale říkám, že tento úkol nezvládne výbor svými silami. Taky bych chtěl, abychom tyto návštěvy využili ke zpřesnění naší evidence členů. Mohou se tam vyskytnout některé nepřesnosti. Proto chceme vybavit tyto naše aktivisty seznamem, kdy by se upřesnili nebo doplnili údaje o členech. Kdo jste ochoten nám pomoci, přihlaste se u prezence, ať celou akci můžeme zorganizovat.
Těžiště naší činnosti spočívá v klubu v ulici Roháče z Dubé, který pro naši činnost vyhradil Magistrát Českých Budějovic. Platí také režijní náklady klubu - zejména energie, což obnáší asi 77 000. Za to přítomným zástupcům Magistrátu jménem nás všech děkuji. Bez tohoto klubu by naše činnost zdaleka neměla takový rozsah. Kromě letních a vánočních prázdnin v něm zajišťujeme prakticky celotýdenní program. V pondělí v něm probíhá trénování paměti formou společenských her, kterých se v loňském roce zúčastnilo 386 členů. V úterý v něm probíhá osvětová činnost na téma z oblasti zdravotnictví, sociální tématiky a zájmové činnosti. Těchto osvětových úterků se loni zúčastnilo 1230 členů. Ve středu jsou odpoledne vyhrazena společenskému styku, který překonává společenskou izolovanost seniorů při hudbě a zpěvu. Došlo by i na tanec, kdyby prostory klubu nebyly tak stísněné. Těchto oblíbených střed se zúčastnilo 1577 členů svazu důchodců. Zejména ve středu by byla účast větší, ale naráží na omezenou kapacitu klubu a zájemci odchází zklamáni. Zároveň chci upozornit, že klub není restaurační zařízení a nemůže sloužit k pořádání monstrózních narozeninových oslav. Oslavy nevylučuje, vždycky našim jubilantům popřejeme, oslava intimní v úzkém kruhu přátel, které se na základě návštěvnosti klubu vytváří.
V paletě našich činností jsou i pohybové aktivity. Jednou z nich jsou rekondiční vycházky po celém Jihočeském kraji. Konají se každý čtvrtek mimo prázdninové měsíce v červenci a srpnu. V loňském roce 2010 se našich procházek přírodou zúčastnilo 375 našich členů, kteří našlapali celkem úctyhodných 395 kilometrů. V Nerudově ulici máme pronajaté prostory pro rekondiční cvičení našich členů, ale především cvičenek. Cvičí se od pondělí do pátku. V loňském roce se uskutečnilo 478 kondičních cvičení, které navštívilo 2 709 členů Svazu důchodců. Jóga se uskutečnila 20 x a zúčastnilo se jí 120 členů. Je to méně než v roce 2009 z důvodů delší nemoci cvičitelky. I tady by byl zájem větší než je kapacita prostor.
Naší další pohybovou aktivitou je oddíl stolního tenisu s 20 hráči, kteří za 10 měsíců 2010 využili stolní tenis v Klubu Roháče z Dubé v součtu celkem 385 účastí. Aktivita mnohé seniory stolního tenisu v prevenci svého zdraví neopustila ani po dobu prázdnin - v červenci a srpnu 2010, kdy byl Klub uzavřen. Senioři se scházeli ke stolnímu tenisu v herně restaurace u Havlíčka, nedaleko Klubu Roháče z Dubé , kde je nechávali hrát s porozuměním pouze za konzumované nápoje.
Na konci roku 2010 od 27.12. do 30.12. byl sehrán první turnaj stolních tenistů na organizace.Senioři byli rozděleni do dvou kategorií do 70 let a nad 70let. V každé skupině bylo po 9 hráčích a hrál každý s každým.Hráči s největším počtem bodů dle vítězství postoupili do semifinále, kde byli losování do dvojic pro postup do finále. V kategorii do 70 let zvítězila žena paní Eva Macháčková. V kategorii nad 70 let zvítězila také žena paní Jaroslava Šoutová. Snažili jsme se rozšířit naše aktivity i o kuželky, ale zvolili jsme nevhodný termín a tak tato činnost se neujala. Ale úplně k ledu jsme jí neodložili. Ještě se k ní v příhodnějším termínu pokusíme vrátit.
My svoje aktivity nejen provádíme, ale také o nich informujeme veřejnost. V tom plní nezastupitelnou úlohu naše kronikářka paní Vejrostová, která neúnavně píše články o naší činnosti a nabízí je novinám. Ne všechno jí zveřejní, přesto jí v loňském roce vyšlo 15 článků v regionálním tisku, jeden obsáhlejší článek do Bulletinu Jihočeského muzea o našem pěveckém souboru Rozmarýn. Snad i proto se řady Rozmarýnu rozrostly o nové mladší členky. Tato publikační činnost má cenu zlata, protože informujeme českobudějovickou veřejnost o životě městské organizace a získává nám nové členy. Kromě toho vydáváme měsíční Zpravodaj, kterým informujeme naši členskou základnu nejen o dění v organizaci, ale i v měřítku celého Svazu.
Informujeme ale i širší veřejnost. Zúčastnil jsem se jedné relace v Jihočeském rozhlase, přispíváme na webové stránky ÚR Svazu důchodců ČR a otevřeli jsme dvě webové stránky naší organizace na internetu. Jedna plní úlohu jakéhosi deníku, druhá úřední desky naší organizace. Jaké to jsou, máte ve Zpravodaji. Jejich popularita, jak ukazuje nainstalované počitadlo, postupně narůstá. Odpovídá to mému záměru dostat kroniku naší organizace ze skříně na internet tak, aby byla přístupná všem. K tomu potřebujeme také odpovídající personální vybavení - člověka, který dokáže napsat článek, pochopitelně na počítači, udělat obrazovou dokumentaci - na digitálním foťáku, z něho to natáhne do počítače a máme ucelenou informaci o tom, co děláme. A může to poslat do tisku, na webové stránky ÚR i na naše webové stránky. Něco takového, jako dělají v Prachaticích manželé Hrůzovi. My vlastně takového člověka máme, umí to Jarka Studená z našeho výboru, ale ta má dost starostí s kulturou, potřebujeme ještě jednoho. Pokud si někdo na něco takového troufá, přihlašte se nám.
Mezi naše aktivity patří ženský pěvecký sbor Rozmarýn, který letos slaví 15 let svého trvání, proto ho trochu rozvedu. Ženský pěvecký sbor byl založen v r.1996 p.profesorem Antonínem Hejdou. Nejdříve vzniklo 6ti členné pěvecké sdružení. Pan profesor postupně získával adeptky až vznikl 25-3Oti členný soubor. Media mu dala jméno "Zpívající babičky" V té době to bylo naprosto ojedinělé pěvecké uskupení. Po 2,5letém působení pan profesor zemřel ve věku 85 let. Bez dirigenta nastalo půl roku bezvládí, ale zpěvačky se nadále scházely.
Od r. 1999 se dirigentské taktovky ujala p.Růžena Golombková. Za jejího působení náš soubor dostal jméno ROZMARÝN. Od počátku jeho členka Zdena Rozumová založila kroniku souboru. V psaní již druhé knihy pokračuje Jarka Michalcová.
V minulých letech reprezentovaly Jihočeský kraj na MEZINÁRODNÍM DNU SENIORU v Praze a několik let i v družebním městě Pasově. Ve Veselí n/L. byly přítomny 150. výročí narození TGM, na Kvildě zazpívaly při svěcení zvonu. Na 100.výročí narození básníka Ladislava Stehlíka je pan starosta pozval do Bělčic. Působily při ukončení UNIVERZITY III VĚKU na Zdravotně-sociální fakultě i na Teologické fakultě v Č. Budějovicích, na Úřadu práce a jiných akcí. Především však zpívají pro seniory v Domovech důchodců a o státních svátcích u pomníků padlých za I. a II světové války.
Soubor prošel různými proměnami, některé členky již nenávratně odešly.V loňském roce ale získal 3 výborné zpěvačky, které snížily jeho věkový průměr ze 78 na 69 let. Pro zajímavost souboru je dohromady 2.152 let.
Poděkování a uznání si zaslouží p.Vlasta Slivková, která byla u zrodu sdružení v r.1996. V měsíci únoru se dožila krásných 89 let a stále pilně nacvičuje.
Zvlášť rád bych poděkoval dirigentce p. Anně Postlové, která se této namáhavé a zodpovědné práce ujala. Je dlouholetou členkou souboru a bez jejího kladného přístupu k souboru by nemohl pokračovat.
Vrcholem činnosti souboru je přehlídka seniorských pěveckých souborů Seniorská píseň. V pátek 17. září od 14.00 hodin v sále Budvar Arény - Gerbera se konal pod záštitou hejtmana Krajského úřadu Jihočeského kraje a Magistrátu města České Budějovice 2. ročník Seniorské písně, také na kterém vystoupily pěvecké a taneční soubory z Čech a Moravy.
Seniorské písně, kterou připravila MěO SD Českých Budějovic, se zúčastnilo několik vzácných hostů, paní Hana Němcová z ÚR SD, Mgr. Rudolf Vodička z Magistrátu města, pan Václav Minařík, předseda KR SD a čestný předseda naší organizace pan Oldřich Mikula.
Všechny účinkující soubory měly vysokou uměleckou úroveň, různorodý žánr a tím byl program Seniorské písně pro diváky zajímavější. Seniorskou píseň připravujeme i na letošní rok. Pokud získáme pro naši kulturní činnost prostředky, o které jsme požádali, pak by se mohly letošního ročníku zúčastnit soubory z Kunovic, Ostravy, Plzně, ba dokonce i z Prachatic.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou výlety a pobytové zájezdy. Loni v říjnu jsme byli na týdenním pobytu na jižní Moravě v hotelu Radějov. Bylo to pochopitelně mimo sezónu, aby to bylo levnější. Je to i zásluhou manželů Hrůzových z Prachatic, našich dnešních hostů, kteří pobyt programově zajišťovali, že s tímto pobytem byli naši členové spokojeni. Pobytový zájezd chystáme i na letošní rok, tentokrát to ale bude na severní Moravu do oblasti Jeseníků. Mám takový skromný záměr, abychom týdenní pobyty věnovali různým regionům České republiky, které jsou pro jednodenní zájezd nedostupné. Ubytujeme se v nějaké lokalitě a budeme poznávat zajímavosti blízkého i vzdálenějšího okolí. Do našeho repertoáru patří i jednodenní výlety. Loni jsme byli na jednom jednodenním výletě v západních Čechách, ale ukazuje se, že taková vzdálenost už je na hranici únosnosti. Většinu času strávíme v autobuse a nakonec jsme navštívili jen dvě místa. Proto letošní jednodenní zájezd bude blíž, bude to do oblasti Křivoklátska a bude v květnu. Jihočeský kraj už máme docela dobře prošlý díky našim čtvrtečním vycházkám. Samozřejmě, pořád je v něm co objevovat a naši vycházkáři nám mají stále co nabídnout.
Byl bych rád, kdybychom zvýšili svůj podíl na činnosti Občanského sdružení České Budějovice - Pasov, kterého jsme kolektivním členem, a to ať už se jedná o zájezdy do Bavorska - namátkou jmenuji zájezd do adventního Mnichova nebo zájezd do východního Bavorska, nebo o akce které sdružení pořádá tady. Z těchto akcí bych vzpomněl společné grilování s bavorskými přáteli v kosovském lomu. Snad nám vyjde záměr více akcentovat v těchto vztazích seniorskou problematiku. O tom se zatím jedná. Chceme oživit i vztahy mezi organizacemi SD, zejména s organizací v Prachaticích, která se nám nejvíce blíží svými podmínkami, ale třeba i s Třeboní, která je dopravně dobře dostupná.
Myslím, že sami vidíte, jak je škála našich činností pestrá. Je to mimo jiné díky tomu, že jsme v minulém roce získali od Jihočeského kraje a Magistrátu Českých Budějovic celkem 144 170 Kč dotací. Jménem nás všech oběma institucím za jejich pomoc děkuji. 144 000 je relativně dost, ale když uvážím, že narkomani loni dostali, pokud jsem dobře informován, čtvrt milionu, pak si říkám, že jsme ještě skromní. O peníze žádáme i letos. Věřím, že jak kraj, tak i město při jejich rozdělování přihlédnou jak k síle organizace, tak ke skutečné činnosti a něco se nám dostane.
Při veškeré zájmové činnosti však nezapomínáme na to, že jsme také občané České republiky. V loňském volebním roce jsme uspořádali před parlamentními volbami dva předvolební kulaté stoly, jeden se zástupci pravice, jeden se zástupci levice. Zúčastnili jsme se i kulatého stolu, který pořádala Jihočeská krajská rada, na který pozvala zástupce všech stran. Před volbami do orgánů samosprávy jsme uskutečnili čtyřdílný cyklus besed - Hovoříme s představiteli samosprávy. O tyto akce byl mezi našimi členy zájem a mohli se kandidátů do zastupitelských sborů nejen zeptat na to, co je zajímá, ale také jim říci, co od zastupitelských sborů očekávají. Někteří jsme se zúčastnili besedy s exkomisařem a expremiérem Vladimírem Špidlou, kterou pořádalo OS Č.B. - Pasov. Bušili jsme do něj svými otázkami a připomínkami asi 2 hodiny.
Dámy a pánové,
dnešní výroční členská schůze je o to významnější, že na ní budeme volit orgány na další volební období. Předkládáme vám kandidátky, ve kterých jsou určité, i když malé změny. Je to pochopitelné, nikomu z nás roky nestojí. Kandidátka je sestavena tak, aby členové nově zvolených orgánů mohli plnit úkol, který já pokládám v naší činnosti za nejdůležitější: podchytit novou generaci důchodců ze silných poválečných ročníků, kteří budou mít na naši činnost nové nároky. Je to generace, která má vyšší příjmy, vládne výpočetní technikou, je daleko více zcestovalá než generace předchozí. Tuto generaci musíme oslovit. Myslím, že pokud se nám to podaří, tak si naši členové budou moci říci - s tou českobudějovickou organizací důchodců je radost stárnout.

Pobytový zájezd do Jeseníků

6. března 2011 v 11:05 | Výbor MO
Pro rok 2011 připravujeme pro členy SD pobytový zájezd do Karlovy Studánky, 850 m nad mořem, hotel Džbán.
Poblíž hotelu je krytý termální bazén s vířivkou a teplou vodou, saunami, solnou jeskyní a oblázkovou vyhřívanou pláží. Je zde jedno z nejčistších ovzduší v Evropě, léčil se zde i bývalý prezident ČR Václav Havel.
Cena pobytu na 8 dnů (7 nocí) činí na osobu cca 5.200,- Kč za noclehy, polopenzi a dopravu.
Z místa pobytu budou uskutečňovány zájezdy do zajímavých míst v okolí : Olomouc, Šternberk, Praděd, Dlouhé Stráně, Lázně Jeseník, Rejvíz, Zlaté Hory, Šumperk, Velké Losiny, Hanušovice, Králíky, Loštice a Mohelnice. Pokud čas dovolí i nějaké odbočky v okolí.
Aby se mohl zájezd uskutečnit, je nutný zájem 47 účastníků. Na výroční členské schůzi SD dne 11.3.2011 bude podána další upřesňující informace. Současně bude prováděn průzkum zájmu o tento zájezd.
Záloha ve výši 2.000,- Kč bude vybírána v březnu v Klubu Roháče z Dubé.
Průvodci zájezdem budou opět oblíbení manželé Hrůzovi. Vedoucí zájezdu bude paní Sýkorová.

Klub

5. března 2011 v 11:02 | Jiří Polánský
Naši pravidelnou činnost rozvíjíme v Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé č. 11.

To je vchod z ulice. Mezi dveřmi Míla Bursíková, členka výboru Městské organizace SD v Českých Budějovicích.

Pak projdeme tímto nevábným průjezdem... A už jsme před vlastním vchodem do klubu.
A takto to vypadá uvnitř. Před sálem je ještě kuchyňka a WC.


Klub spravují paní Natalie Petrová a Jana Holubová. Je to nejvyužívanější kontaktní místo mezi organizacií a jejími členy. Další kontaktní místo je v naší kanceláři na Lidické ulici č. 7.

Z Nové Guinee

5. března 2011 v 9:57 | Eva Vejrostková
8. února byl v klubu náhradní program, ale přesto pozvaný pan Ing. František Urban připravil účastníkům pěkné odpoledne.
V programu o Nové Guinei podrobně vyprávěl o životě obyvatel s tmavou pletí. Mluví se tam 400 jazyky, a proto si obyvatelé ani mezi sebou nerozumí. Neexistují tam cesty, jen stezky. Ze zvířat jsou tam hlavně malá prasátka, kočky a jedovatí hadi. Také plno ptáků, například krásné rajky. V zemi je vlhké tropické podnebí, stále tam prší. Ve vlhku se pak šíří nemoci - malárie, zimnice a plno parazitů.
Nová Guinea je ještě dost neprobádaná země. Naše republika tam má stacionář, kde se zkoumá klima. Politicky je země rozdělena na východní s úředním jazykem angličtinou a západní, která patří k Indonézii a mluví se tam indonézsky.
Program byl doplněn filmem slovenského režiséra Laco Gulika o životě v této vzdálené zemi.
Na snímku nahoře zleva Olga Zbořilová, známá Ing. Františka Urbana, Jana Petříková, která pořady zajišťuje a Ing. František Urban.

Na co se nedá nikdy zapomenout

5. března 2011 v 9:55 | Eva Vejrostková
Naše členka paní Jaromíra Petrová vyprávěla 1. února v klubu o svém totálním nasazení za druhé světové války v Německu.
V lednu 1944 musela s deseti dalšími budějovičáky ročník 1924 odjet vlakem nejdříve do Köthenu, kde pracovali v letecké továrně. Po částečném vybombardování byli odsunuti do Nordhausenu. Tam pracovali v těžkých podmínkách pod vedením SS ve skalách v pohoří Harz 12 hodin denně včetně nedělí a svátků. Ubytováni byli v dřevěných barácích plných štěnic a strava byla minimální. V poledne "eintopf", k večeři kousek chleba s margarínem.
Jak dále vzpomínala paní Petrová, život to byl velmi těžký, plný strádání a nejsmutnější byly vánoce, i když si zazpívali koledy.
Naštěstí se paní Jarmile podařilo se skupinou českých chlapců a dívek při náletu v březnu 1945 dostat s velkými obtížemi domů - právě na tatínkův svátek. Týden pak prý prospala. Ale jak řekla tato statečná žena : těch 13 měsíců z paměti nikdy nevymazala.

Nad starými novinami

5. března 2011 v 9:51 | Eva Vejrostková
25.1. paní Mgr. Helena Stejskalová z Jihočeského muzea vyprávěla přítomným členům o čem psaly noviny před 100 lety. První začaly vycházet německé noviny v roce 1848. Teprve v srpnu 1864 začali Mladočeši vydávat Českobudějovické listy, přejmenované v roce 1895 na Jihočeské listy, ze kterých se posléze stala Jihočeská pravda. Mezi přítomnými nechala kolovat i ukázky starých tisků. Dozvěděli jsme se, jaké má kořeny jihočeský tisk i jak se v závislosti na národnostním složení českobudějovického obyvatelstva.
Zajímavá byla přednáška i různé články ze starých časopisů a novin.