Červenec 2011

Nekrolog

26. července 2011 v 18:15 | Eva Vejrostková
Dne 17. července 2011 zemřel ve věku 80 let dlouholetý obětavý člen naší organizace pan Oldřich Zita. Vycházkáři měli možnost se několikrát sejít na chatě manželů Zitových na Bezdrevu, kde se jim obětavě věnovali a hostili je. Čest jeho památce.

Krajská konference SD v Českých Budějovicích

26. července 2011 v 18:10 | Eva Vejrostková
Ve čtvrtek 21. 7. 2011 se konala v klubovně Penzionu v Nerudově ulici v Českých Budějovicích krajská konference Svazu důchodců ČR za účasti Krajské rady a pozvaného předsedy SD ČR Ing. Oldřicha Pospíšila. Krajskou organizaci reprezentovali delegáti 4 organizací - Českých Budějovic, Prachatic, Třeboně a Vlachova Březí (viz Galerie).
Konferenci zahájil místopředseda Jihočeské krajské rady SD pan Mgr. Jiří Dolejš, informoval přítomné o programu a celé jednání vedl.
Za nemocného předsedu KR pana Václava Minaříka měl proslov pan Oldřich Mikula, druhý místopředseda KR. Pronesl zprávu o činnosti Svazu důchodců od založení po roce 1989 i utvoření v Jihočeském kraji. Pan Mikula založil Městskou organizaci v Českých Budějovicích s několika členkami v roce 1991 a od té doby má tato organizace přes 660 členů. Senioři mají možnost účastnit se přednášek, hudebních pořadů, kondičních cvičení, stolního tenisu, vycházek i zájezdů. Na podnět p. Mikuly založil pan prof. Hejda ženský pěvecký soubor, který je stále úspěšný. Svaz důchodců spolupracuje s Magistrátem města i hejtmanstvím Jihočeského kraje. Na závěr popřál p. Mikula všem seniorům úspěch a radost ze života. Motto SD je "Důchodci důchodcům - aby člověk nebyl sám".
Předseda SD ČR Ing. Pospíšil hovořil podrobně o činnosti Svazu důchodců v celé republice a spolupráci s Radou seniorů. I v Jihočeském kraji byla založena rada seniorů, která má od Jihočeského kraje přislíbeno 150 - 180 000 Kč na svou činnost. Oznámil také, že se 2. 11. 2011 bude konat v Praze 8. sjezd SD ČR. Na konec popřál všem organizacím v obětavé činnosti pro důchodce.
Postupně měli proslov zástupci zúčastněných organizací a informovali přítomné o své veškeré činnosti, o úspěších i problémech.
Po přestávce se uskutečnily tajné volby nových orgánů jihočeské organizace SD. Byla zvolena 9ti členná krajská rada a tříčlenná kontrolní a revizní komise. Složení orgánů je na http://sdcb.webnode.cz.

Cesty našich vycházkářů

22. července 2011 v 10:11 | Ivana Johnová

Jarní a letní putování krajem našimi obvyklými úterky vedla údolím řek a potoků. Údolím Stropnice do Střížova, podívat se na Žižkovu křtitelnici nebo na rozkvetlé Vyšenské kopce (viz Galerie) a okolo Polečnice do Kájova. Další cesta okolo Otavy nás zavedla z Putimi do Písku. Také jsme se moc těšili na rozkvetlé Lhenice - ale příroda mínila jinak. Jaro totiž plnou parou vtrhlo do kraje a tak nás vítalo jen několik kvetoucích opozdilců. Zato lhenická kašna s Karlem IV. je opravdu ojedinělá. Potom zamířily naše šlápoty na druhou stranu našeho kraje - z jihu na sever. Z Doňova přes Lžín do Soběslavi. Při další vycházce se nesměle hlásilo léto - už zrály jahody a tak jsme se po cestě z Čičenic ve Vodňanech těmito voňavými plody odměnili.
Parádní cesta byla také údolím Vltavy z Českého Krumlova do Větřní. Posledním výšlapem před letním odpočinkem byla cesta z Omlenic do Kaplice. Trochu jsme doufali, že by i nějaká jedlá houba na nás cestou zamávala. Ale kde nic - tu nic. Ještě že cestu nám zkřížila třešňová alej.
Všechny vycházkáře - po prázdninách odpočinuté - vítáme a zveme je na nová podzimní putování Jihočeským krajem.

Zbavení funkce čestného předsedy

21. července 2011 v 19:09
Vážený pane Mikulo,
Výbor Městské organizace SD v Českých Budějovicích zhodnotil na svém jednání dne 18. 7. 2011 Vaši činnost jako čestného předsedy naší organizace a dospěl k závěru, že poškozujete zájmy naší organizace. Vyplývá to z toho, že jste se jako člen výkonného výboru Jihočeské krajské rady podílel na výpovědi naší organizace z pronajatých prostor v Českých Budějovicích v Nerudově ulici č. 2, které jsme měli od Jč. krajské rady pronajaté a kde cvičily naše cvičenky, ač jste musel vědět, že toto rozhodnutí naší organizaci poškozuje.
Dále jste se v téže funkci podílel na diskriminačním rozhodnutí ignorovat Městskou organizaci SD v Českých Budějovicích tím, že jste předsedu organizace nezvali na jednání o přípravě krajské konference. Proto se výbor Městské organizace SD v Českých Budějovicích rozhodl Vám funkci čestného předsedy odejmout.
V Českých Budějovicích 18. 7. 2011
Ing. Jiří Polánský
předseda organizace
Toto rozhodnutí bylo panu Mikulovi předáno na konferenci Jihočeské krajské organizace dne 21. 7. 2011.

Pracujeme v územních komisích

15. července 2011 v 17:17 | Jiří Polánský
Územní komise na území města byly mimořádně svolány, aby se vyjádřily ke konceptu městské vyhlášky na ochranu veřejného pořádku. Po Kaplici a Vodňanech jsou Budějovice dalším městem na jihu Čech, které chtějí omezit činnosti, jež mohou být zdrojem protispolečenského chování. Vyhláška se zabývá regulací žebrání, prostituce, požívání alkoholických nápojů, provozní dobou pohostinských zařízení a pořádání hudebních produkcí. Žebrání u nás není zakázáno, obtěžování ano. Vyjádřili jsme se proto v tom smyslu, že pokud žebrání na veřejných prostranstvích obtěžuje, třeba jako hudební produkce toho chlapíka na Lanovce, který zpívá a hraje na kytaru a má klobouk na peníze hluboko mezi chodci, pak by měla především zasáhnou městská policie a ne kvůli tomu vydávat vyhlášku.
U prostituce jsme konstatovali, že je na veřejných prostranstvích zakázána a více se touto problematikou nezabývali. Daleko větší diskuse byla kolem provozní doby pohostinských zařízení. Obecně jsme konstatovali, že omezení 22. hodinou od neděle do pátku a 24. hodinou v pátek a v sobotu je nepřijatelná. Taková úprava, ve spojení se současným životním stylem mnoha lidí, pro něž je charakteristická práce do pozdních večerních hodin, může vést k omezení možnosti jejich společenského vyžití a k utlumení kulturního života v obci. Město zřejmě hodlá upřednostnit zájmy zcela specifické a nepříliš široké skupiny občanů, kteří jsou pevně přesvědčeni, že když oni chodí spát "se slepicemi", tak všichni ostatní budou takto chodit spát také. Za přijatelnou alternativu jsme proto označili 24:00 v pracovní dny a bez omezení mimo pracovní dny.
Odmítli jsme také paušální zákaz jakéhokoli požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. Porušuje totiž zásadu přiměřenosti, vypití láhve piva (u stánku?) nemůže porušit veřejný pořádek. Městská policie by se měla především starat právě o veřejný pořádek. Za rok 2009 MP asistovala ve spolupráci s Jihočeskou parkovací 9942 případům nasazování "botiček" a 8857 výzvami pro řidiče "na sklo", ale řešila jen 603 případů rušení nočního klidu, 246 případů veřejného pohoršování a 139 případů znečištění veřejného prostranství.

Před krajskou konferencí 2011

15. července 2011 v 10:33 | Jiří Polánský
Před krajskou konferencí, která se koná 21. 7., se jihočeská organizace Svazu důchodců ČR nenachází v dobrém stavu. Organizace je rozštěpena na "my" a "oni". Příčiny této krize se táhnou už od počátku funkčního období stávající krajské rady. Ve výkonném výboru krajské rady se nenašlo místo pro tehdejšího předsedu největší českobudějovické organizace v kraji - ing. Řežábka, což už samo o sobě je dost kuriózní. Nemohlo se najít, protože do výkonného výboru potřeboval předseda krajské rady pan Minařík pana Mikulu, svého předchůdce ve funkci a výkonný výbor není nafukovací. A tak ve výkonném výboru byl jen jeden předseda základní organizace - pan Mgr. Jiří Dolejš z Prachatic. Při letošním dubnovém ustavení jihočeské krajské rady seniorů pan Minařík využil svého pověření a jmenoval pana Mikulu nejen do krajské rady seniorů, ale i do jejího výkonného výboru. Historie se opakuje. V krajské radě SD důchodců totiž pan Minařík končí.
Už od samého počátku byl předseda českobudějovické organizace ing. Řežábek v krajské radě předmětem ústrků a šikany, které nakonec vedlo k jeho rezignaci na členství v krajské radě a posléze i na funkci předsedy městské organizace. Po jeho rezignaci na funkci předsedy jsem se jeho nástupcem ve funkci předsedy stal já. Z titulu své funkce jsem byl několikrát pozván na jednání krajské rady a byla mi nabízena i kooptace do krajské rady. S činností jihočeské krajské rady SD, charakterizované monopolem na rozhodování a informace, manipulativním a vrchnostenským přístupem kliky Minařík - Mikula, jsem nesouhlasil a bylo mi rovněž jasné, že proti této klice nemám šanci. Proto jsem kooptaci odmítl. Výsledkem byla naprostá ignorance českobudějovické organizace krajskou radou a snaha ji co nejvíce poškodit.
Naskýtají se dvě otázky. Proč pan Minařík pořád tak lpí na zastoupení pana Mikulu ve svazových orgánech? Odpověď se nabízí jen jedna. Pan Minařík nemá schopnosti pro tuto funkci a tak se panem Mikulou "jistí". A i panu Mikulovi to přijde vhod, protože si tím prodlužuje svou funkcionářskou životnost a pan Mikula rád rozhoduje. O schopnostech této dvojice svědčí fakt, že během jejího funkčního období Svaz důchodců na jihu Čech ztratil dvě organizace - Jindřichův Hradec a Suchdol na Lužnicí, nedokáže najít společnou řeč s českobudějovickou organizací a ani ten nejjednodušší úkol, který si dala, uspořádat školení pro svazové funkcionáře, nesplnila.
Druhá otázka je, kde se u této dvojice bere tolik zášti proti Budějovicům. I tady je odpověď nasnadě. Vedení českobudějovické organizace totiž této partičce šlape na paty, což se o ostatních organizacích říci nedá. A to je hřích, který pánové Minařík a Mikula neodpouští. Je jenom dobře, že oba pánové ve funkcích v krajské radě SD skončí. Na nově zvolené krajské radě bude ležet velká odpovědnost za to, jakou cestou se krajská organizace vydá. Zda to bude cesta konfrontace, zvolená klikou Minařík - Mikula nebo cesta spolupráce.

Povídání o houbách

1. července 2011 v 15:29 | Jiří Polánský
Nenápadně začala houbařská sezóna a tak paní Petříková pozvala do klubu 28. 6. na povídání o houbách pana Rudolfa Maška. Pan Mašek je sice důchodce, ale je to zanícený mykolog, který navíc pracuje v bezplatné houbařské poradně Jihočeského muzea. Tato poradna je otevřena v pondělí od 14,30 do 16,30 od května do konce října. Při Jihočeském muzeu navíc působí i mykologický klub, jehož je pan Mašek členem a ten pořádal mykologický zájezd na Slovensko. Pomocí videa z tohoto zájezdu nám pan Mašek demonstroval příklady hub včetně prostředí, ve kterém rostou.
Hned v úvodu upozornil, že letošní houbařská sezóna nezačíná dobře. Je sucho a houby nerostou. Snad se dočkáme příznivějšího počasí. Upozornil na nebezpečí jedovatých hub, které hrozí zejména u muchomůrky zelené, zaměnitelné v mládí s jinými druhy. Velkou pozornost věnoval holubinkám. Jsou to časté a přitom nedoceněné houby. Žádná přitom není jedovatá. Spolehlivě se poznají podle toho, že když se rýpne nehtem do nohy, tak se urýpne jen to, co je za nehtem, netáhnou se žádná vlákna. Zajímavá byla informace o kačence české, naší nejranější houbě, která roste už na sněhu a přitom v chutnosti předčí hříbek. Ten je v chutnosti až na třetím místě. Hříbek zná každý, na panu Maškovi bylo sympatické právě to, že obrátil naši pozornost k málo známým houbám.
Mnoho zajímavého jsme se dozvěděli i o kuchyňské úpravě hub. Tedy především: houby zásadně neloupáme, jen je mechanicky očistíme, popřípadě omyjeme, ale mechanické očištění je nejlepší. Hřib žlutý se nemá sušit - nikdy nevyschne natolik, aby ho nenapadala plíseň a ve směsi s ostatními zplesniví všechny. Nejlépe se sušené houby uchovávají v papírovém sáčku. Hřib satan, u nás se ovšem vyskytuje málo, po důkladné tepelné úpravě není jedovatý. Houby nezmražujeme syrové, ale také až po tepelné úpravě. Zajímavý je způsob zpracování ryzce peprného. Tato houba se semele nebo jemně nakrájí a poté, co projde procesem mléčného kvašení je z ní vybraná lahůdka.
V průběhu přednášky či lépe besedy měly naši členové řadu dotazů. Bylo vidět, že houbám rozumí. Nic však nenahradí praktickou zkušenost. Tak jsme se domluvili, že na podzim uděláme houbařskou vycházku, patrně na Borek, aby si naši členové mohli houby na místě "osahat".