Červen 2012

Provoz o prázdninách

27. června 2012 v 15:42 | Jiří Polánský
Po dobu prázdnin bude činnost organizace utlumena, nikoliv však úplně. Bude pokračovat tenis v CSS Staroměstská, v omezeném rozsahu se bude i cvičit v Nerudově ulici. Omezení dozná i provoz kanceláře na Lidické 7. Bude otevřena zhruba jednou za čtrnáct dní, poprvé bude otevřena 3. srpna od 9 hodin. V tuto dobu je možné vyřizovat veškeré potřeby, zejména finanční. Další dny, kdy bude kancelář otevřena, budou oznámeny ve vývěsní skříňce dole u vchodu do kanceláře a na tomto blogu.

Vycházky jaro 2012

26. června 2012 v 16:44 | Ivana Johnová
Vycházkáři Městské organizace SD České Budějovice nepodlehli jarní únavě. Naopak, jak se dny prodlužovaly, tak i naše vycházky byly delší. Ze Soběslavi přes Dráchovské tůně do Veselí nad Lužnicí, z Chmelné okolo pramene sv. Václava a kapličky ve skále do Habří. Z Lišova pak hned na dvě světové strany - přes Libnič na Borek a pak okolo Konířova mlýna a Mrhalu na Rudolfov Občas se cestou našla ojedinělá jedlá houba nebo byla možnost ochutnat, jestli už jsou jahůdky poživatelné.
Nebrouzdali jsme ale jen přírodou. Protože je třeba nasytit nejen oči, ale i žaludek, tak hospoda U Rumcajse ve Skalici byla to pravé. Je tam jak na co se dívat, tak i posilnit na zpáteční cestu.
I když se to nezdá, tak 256 vycházkářů za každého počasí našlapalo 90,5 km. Tak doufejme, že na podzim nám to bude šlapat stejně dobře.

Nové Stanovy Svazu důchodců ČR

18. června 2012 v 14:57 | Jiří Polánský
VIII. sjezd Svazu důchodců ČR přijal v listopadu 2011 nové Stanovy SD, které byly publikované na webových stránkách ÚR SD ČR. Jejich vznik nebyl jednoduchý. Text schválený na VIII. sjezdu Ministerstvo vnitra ČR neschválilo a text musel být přepracován. Nový text byl schválen teprve 19. 4. 2012. Potvrdila se tak moje připomínka ke stanovám, vznesená na VIII. sjezdu, že stanovy vyžadují novou, zásadní revizi, která bude dílem reprezentativní komise, složené ze zástupců všech úrovní řízení SD. I když text stanov je vnitřně nejednotný a rozporný, přesto je jeho přijetí krokem vpřed k větší demokracii uvnitř Svazu důchodců.
Rozpornost nových stanov spočívá v tom, že celá struktura Svazu důchodců není prodchnuta jednotnými organizačními principy. Něco jiného se uplatňuje na základní úrovni, něco jiného na krajské a na ústřední úrovni. Tím pádem stanovy Svazu místy připomínají bramboračku, do které lze dát cokoliv. Jako příklad poslouží způsob voleb orgánů. Především, předseda základní organizace se volí přímo členskou schůzí, to je novinka oproti předchozímu znění stanov. Samozřejmě, že pro základní organizace to znamená komplikaci, když předseda organizace odstoupí, umře nebo se stane nezpůsobilým, bude se muset svolat členská schůze, ale budiž. Stejný princip volby předsedy z pléna se ale neuplatňuje na krajské ani ústřední úrovni, tam předsedu nevolí krajská konference nebo sjezd, ale rada samotná. Mělo by to být pro předsedu na všech úrovních stejné - buď plénum nebo zvolený orgán, který ze svého středu volí předsedu. Ještě jedna prekérní situace může nastat - členská schůze zvolí nějakého předsedu organizace, ale výbor ho odmítne a nebude s ním spolupracovat. Toto ustanovení je hazardováním s existencí základních organizací. Nutně to vyvolává doměnku, že tvůrci Stanov neměli při jejich tvorbě nejšťastnější den.
Rozdíl je i ve vzniku těchto orgánů. Ústřední rada už není volena, ale tvoří se ze zástupců jednotlivých krajů, které sjezd potvrzuje, v podstatě bere na vědomí. Viz čl. 15, odst. 2. Nemám nic proti tomuto ustanovení, má-li být ústřední rada reprezentativním orgánem s proporcionálním zastoupením, tak jiný postup ani není možný. Pokud některý kraj své zastoupení ztratí (úmrtí, odstoupení), pak příslušná krajská rada dodá nového zástupce. Stejný postup by ovšem měl platit i pro krajskou radu. I tady by mělo platit, že jednotlivé základní organizace dodají do krajské rady podle své velikosti stanovený počet delegátů, které krajská konference potvrdí (vezme na vědomí). Jen tak lze totiž zajistit, že krajská rada bude skutečně reprezentativním orgánem. V Jihočeské krajské organizaci SD jsou rozpory právě proto, že toto ustanovení chybí a krajská rada reprezentativním orgánem není. Navrhování kandidátů do krajské rady samotnou krajskou radou je stejný nesmysl, jako kdyby odstupující parlament postavil vlastní kandidátku a kandidoval s ní ve volbách. V Jihočeském kraji se to vydává za argument. S tímto nesmyslem se Jihočeská krajská organizace SD dodnes potýká.
Podobná nejednotnost platí i pro zastupování. Člen ústřední rady se může nechat na jednání ústřední rady na základě písemného zmocnění zastoupit jiným členem. Pro takto zmocněného člena pak platí všechna práva člena rady, především právo hlasovat. Na ostatních úrovních řízení však toto právo není. Nikde se také nemluví o tom, zda toto zastoupení může být trvalé nebo musí být doloženo pro každý jednotlivý případ. Aby opět z toho nevznikla bramboračka, doporučuji, aby ve stanovách bylo zakotveno ustanovení, že člen svazu vykonává svou funkci osobně a žádné zastupování není možné. Lidová tvořivost má pole působnosti i v případě odvolání z funkce. Není jasně stanoveno, kdo odvolává. Tady by mělo být jasně stanoveno: z funkce odvolává ten, kdo delegoval, na všech úrovních řízení. Tato jednoznačná zásada platí pouze pro Ústřední radu. Pro ostatní úrovně řízení už to neplatí. Ze znění stanov toto právo nevyplývá, spíše to vypadá tak, že zvolený orgán ze svého středu vylučuje svého člena, třeba takového, který je nepohodlný. A kdo by odvolával člena krajské rady, "zvoleného" za bývalou krajskou radu? Takový člen rady je neodvolatelný.
Institut navrhování člena patří do voleb v základní organizaci, tam může být navrhován každý podle libosti. Ani tady ovšem nechybí šlendrián - zvoleni jsou všichni, kteří dostali nadpoloviční většinu hlasů. Z toho vyplývá, že počet členů orgánu není možné stanovit - zvoleni jsou všichni, kdo dostali nadpoloviční většinu hlasů. Tady musí být jasně stanoveno - zvoleni jsou ti, kteří se umístili na těch místech, která odpovídají počtu míst v orgánu. To znamená - když je orgán 9-ti členný, jeho členy jsou kandidáti, kteří se umístili na prvních devíti místech podle počtu hlasů. Ostatní jsou náhradníci. Uvědomují si tvůrci stanov, jaký nesmysl by vznikl, kdyby se stejný princip uplatnil při volbách do parlamentu? A ještě jedna odvolávka na parlament - principy demokracie jsou všude stejné. Právě abychom se vyhnuli trapnostem, které provázejí současné jednání parlamentu, ve stanovách by mělo být jasně stanoveno: funkce člena zaniká, pokud je odsouzen za trestný čin v souvislosti s výkonem své funkce, popř. za jakýkoliv trestný čin.

Možnost zájezdu

12. června 2012 v 10:34 | Jiří Polánský
Historický klub při jihočeském muzeu pořádá o prázdninách dva zájezdy.
První se koná 14.července po trase: Kouřim - kostel, skansen, kolín - město, Čáslav - město, Kutná Hora - výstava o Jagelloncích. Cena 350,- Kč, odjezd v 7,00, příjezd ve 20 - 21 hod.
Druhý se koná 18. srpna krajem zapadlých vlastenců a tajných evangelíků po trase: Maleč - zámek, Skuteč - muzeum, Luže pod Košumberkem - kostel, Košumberk - zřícenina, Nové Hrady - rokokový zámek, Proseč, Předhradí - Rychnburk (rodiště A. Hejduka), Kameničky. Cena 400,- Kč, odjezdv 6,00, příjezd ve 21 hod.
Všechny odjezdy jsou od Jihočeského muzea. Přihlásit se mohou i nečlenové Historického klubu u paní Ing. Houskové, tel. 737 651 248 nebo Mgr. Stejskalové, tel. 724 110 746.

Učíme se nové informační technologie

9. června 2012 v 11:21 | Jiří Polánský
Městská organizace SD v Českých Budějovicích nabízí svým členům nejen zábavu a udržování tělesné kondice, ale i další vzdělávání. Abychom alespoň klopýtali za dobou, když už jí nemůžeme stačit, připravili jsme pro své členy dvě akce. Tou první byl kurz počítačové gramotnosti o šesti lekcích pro zájemce z našich členů. Tuto akci jsme uspořádali ve spolupráci s občanským sdružením Klub aktiv, které má pronajatou počítačovou učebnu v Kulturním domě Slávie, kde se také kurz koná.
Začali jsme 18. května 2012, cena kurzu je 600 Kč. Chceme do prázdnin absolvovat tři tříhodinové lekce a po prázdninách další tři. Kapacitu 12 míst jsme měli obsazenou, ale když se členové dozvěděli cenu, dva na poslední chvíli odřekli. A to předpokládáme, že absolventům budeme moci na jejich kurz nějakou částkou přispět. Vzhledem ke krátkosti termínu jsme museli začít s deseti členy.
Další akcí bylo školení Jak na mobil, uspořádané opět ve spolupráci, tentokrát se společností Emporia Telecom. Toto školení, uspořádané v Klubu důchodců v ulici Roháče z Dubé v Českých Budějovicích 5. řervna 2012, bylo zadarmo.
Rakouská společnost Emporia Telecom již od roku 1991 vyvíjí telefony, u nichž klade důraz na jejich snadné ovládání. Úvodní slovo měl pan Fořtík z uvedené společnosti, pak se nám spolu se svými kolegy věnoval individuálně.

Pro společnost Emporia jsme vyplnili dotazník, který zjišťoval vztah seniorů k mobilním telefonů, na oplátku jsme dostali i malé pohoštění.

Školení Jak na mobil není jedinou aktivitou společnosti, vedle toho vydává i vlastní časopis a má i další aktivity.
Opět jsme si ověřili, že nejsme tak staří, abychom se nemohli dále učit.

Muzikantské setkání

5. června 2012 v 17:08 | Eva Vejrostková
V rámci pořadu o osobnostech Budějovicka představil klubu Roháče z Dubé člen městské organizace Svazu důchodců Josef Jakl 29. května 2012 mladého hudebního nadšence Davida Novotného.
Oba muzikanti hrají na kytaru a tak nám chvíli hráli solo, chvíli duo. David má výbornou techniku, skládá písničky a zpívá i v angličtině. Bylo to zajímavé setkání dvou muzikantských osobností, mezi kterými je generační rozdíl, ale hudba je spojuje. David už má za sebou i CD. Byl to skromný příspěvek naší organizace k letošnímu roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity.Z historie Rudolfova

5. června 2012 v 17:02 | Eva Vejrostková
V úterý 16. května 2012 byl opět v klubu Roháče z Dubé pěkný pořad českobudějovického Svazu důchodců.
Pozvaný pan Vratislav Klabouch z Rudolfova vyprávěl o stříbrných dolech i historii Rudolfova i jiných míst. Již v dávné době byl Rudolfov významné město, i když se nejmenovalo Rudolfov. Za panování Rudolfa II. se opětovalo rybnikářství, lesnictví, zemědělství, ale dosud ne hornictví. Až roku 1385 nařídil panovník otevřít důl Franta. Za Karla IV. vzkvétalo hornictví v Kutné Hoře a v této oblasti se vy\těžily až 33 tuny stříbra. Vzniklo svobodné hornické měst Rudolfov, které mělo pak velké úlevy.
Podle císaře Rudolfa rozrůstající se sídelní jednotka dostala jméno Rudolfov. Protože její část byla na pozemcích Adama z Hradce, vznikl paralelně s Rudolfovem i Adamov. Mezi Rudolfovem a Budějovicemi panovala značná rivalita, daná i nábožensky. Budějovice byly katolické, kdežto převážně němečtí havíři byli protestanti. Po bitvě na Bílé hoře budějovičtí využili situace a rudolfovské zmasakrovali a Rudolfov vypálili. Tím byla letitá rivalita mezi městy ukončena.
Od roku 2001 pořádá toto město každý rok "Rudolfovské slavnosti" a náš ženský pěvecký soubor Rozmarýn vystupuje na těchto slavnostech se svým repertoárem.