Září 2013

Vzácná návštěva

22. září 2013 v 11:12 | Jiří Polánský
Na naše pravidelné osvětové úterky pozvala paní Petříková 17. 9. 2013 předsedu ÚR SDČR pana Ing. Oldřicha Pospíšila. Přijel i s místopředsedou pan Františkem Práškem. Impulsem pro pozvání byl nový občanský zákoník, který bude platit od 1. 1. 2014 a který mění podmínky existence občanských sdružení. Občanská sdružení se budou transformovat na spolky. A právě tato transformace bylo to, co nás zajímalo.
Nutno říci, že oba pánové o transformaci vůbec nemluvili. Zato pan předseda Pospíšil sáhodlouze mluvil o činnosti ústřední rady, struktuře Svazu důchodců, romské otázce a vztazích se slovenskými partnery. Ještě před příjezdem jsem pana předsedu požádal, zda by si u příležitosti návštěvy jižních Čech neudělal čas k neformální diskusi o vztazích mezi městskou organizací SD v Českých Budějovicích a jihočeskou krajskou radou SD, protože to jsou ty vztahy, které nás zajímají. O těch se pan předseda vůbec nezmínil, ač jsem mu zároveň se svou žádostí poslal i zápis z posledního jednání výboru naší organizace, ze kterého bylo patrné, že se tyto vztahy zhoršují. Pan předseda odmítl toto jednání z důvodů časové tísně.
Ze zjevné neochoty ústřední rady řešit tyto problémy jsem vyvodil závěr: veřejně jsem prohlásil, že rezignuji na funkci předsedy organizace i člena výboru, předal jsem paní Petříkové jako člence výboru rezignační dopis, mobil i klíče od kanceláře. Pokud budou členy krajské rady neoprávněně zvolení Václav Minařík a Jaroslava Nováková, je moje aktivní členství ve Svazu důchodců vyloučené. Potom jsem z besedy odešel. Další informace mám už z druhé ruky.
Na vztahy mezi naší organizací a krajskou radou nicméně došlo. Naše členky vystoupili s kritikou krajské rady, na kterou pan Pospíšil reagoval alibistickým prohlášením, že to jsou naše záležitosti a musíme si je vyřešit v místě. To je vskutku knížecí rada, na kterou jsme čekali. Když jsme v listopadu 2012 zrušili panu Minaříkovi členství ve Svazu důchodců pro soustavné poškozování zájmů naší organizace, ústřední rada neváhala, naše rozhodnutí zrušila a členství pana Minaříka nám vnucuje. Takto ústřední rada respektuje vůli členské základny.

Já jsem naopak dostal od ústřední SDČR důtku za údajné porušování Stanov. Když jsem pana Pospíšila požádal, aby mi sdělil, jaká ustanovení Stanov jsem porušil a čím, do dnešního dne nebyl schopen odpovědět. Myslím, že tyto informace jsou dostatečným vysvětlením, proč jsem musel z funkce předsedy organizace a člena výboru odstoupit.

Skřidelský brambor 3

17. září 2013 v 10:10
SB 2013 - pozvánka email.jpg

Informace z jednání výboru městské organizace

11. září 2013 v 14:24 | Jiří Polánský
Výbor Městské organizace Svazu důchodců se sešel na své první poprázdninové schůzi 9. 9. 2013. Z titulu své funkce se ho zúčastnil i předseda Jihočeské krajské rady SDČR pan Mgr. Jiří Dolejš. Bylo to pro všechny členy výboru milé překvapení, protože až dosud se pan Mgr. Jiří Dolejš i další členové rady setkání se zástupci naší organizace vyhýbali. Svědčí o tom moje vykázání z jednání krajské rady dne 4. 4. 2013, kam jsem šel s písemným pověřením za omluveného pana Škodu. Pozval jsem i paní Hrůzovou, předsedkyni městské organizace v Prachaticích na besedu s předsedou ÚR SDČR Ing. Pospíšilem, ale ta to odmítla. Zatím je krajská rada zalezlá ve své radě jako jezevec ve své noře, kde se vzájemně poplácává po ramenou, jak je dobrá.
Hned v úvodu jsme si s panem Dolejšem vysvětlili, že jeho výmluva neúčasti na našich členských schůzích kvůli tomu, že na ně nebyl pozván, neobstojí. Pan Dolejš byl na naše výroční členské schůze delegován krajskou radou a tudíž bylo jeho povinností se zúčastnit nebo se aspoň omluvit. Neudělal ani jedno ani druhé. Vysvětlili jsme si, že se zvou hosté, delegáti se přijímají. Pan Dolejš přislíbil, že se podle toho zachová.
Ing. Prášil uvedl, že jednání krajské rady ve vztahu k naší organizaci je poznamenáno porušováním Stanov, polopravd, překrucováni faktů i vyslovených lží. Z jedné jsem pana Dolejše hned usvědčil. V návaznosti na moji kritiku tandemu Minařík - Mikula na krajské konferenci mi pan Dolejš napsal, že tento tandem je můj výmysl a moje tvrzení, že se tento tandem přesunul do nově utvořené krajské rady seniorů, se nezakládá na pravdě. To jsem mu vyvrátil předložením kopie novinového článku, kde je na fotografii zakládajících členů rady seniorů i pan Mikula a rovněž jsem ho odkázal na webové stránky krajské rady seniorů, kde je pan Mikula uveden jako člen rady. Tak kde je pravda a kde je lež? Pan Dolejš mi odpověděl, že ho situace v krajské radě seniorů nezajímá a to ho krajská rada SD dne 7. 7. 2013 spolu s panem Minaříkem delegovala za člena krajské rady seniorů.
O obsahu jednání krajské rady SD 7. 7. 2013 informoval místopředseda naší organizace a místopředseda krajské rady pan Škoda. Z obsahu vyjímám:
· výmluva p. Dolejše, že nebyl pozván na Seniorskou píseň 2013, se nezakládá na pravdě. Bude mu doloženo opětovným zasláním inkriminovaného e-mailu ze dne 11. 6. 2013.
· krajská rada SDČR potvrzuje delegování Mgr. Jiřího Dolejše a Václava Minaříka za členy krajské rady seniorů. To je důkazem, že pan Minařík byl zvolen do krajské rady seniorů bez mandátu krajské organizace SD. Krajská rada potvrzuje to, co nikdy nebylo.
· vydání Občasníku krajské rady SD bylo posunuto. Krajská rada odmítla příspěvek od městské organizace České Budějovice, který poukazuje jak na úspěchy, tak na problémy, které má organizace s krajskou radou. Pan Dolejš tvrdil, že za problémy si může českobudějovická organizace sama. Zároveň byla p. Dolejšovi předána žádost na ÚR SDČR o finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč na Seniorskou píseň.
· městská organizace zpracovala návrh Statutu jihočeské krajské rady SD, který by zamezil manipulacím kolem voleb do krajské rady, a protože krajská rada považuje další připomínky ke Statutu za bezpředmětné, žádá krajskou radu, aby náš návrh projednala a krajská organizace se jím řídila při přípravě a průběhu krajské konference.
Dále výbor projednal a schválil:
· vrácení poloviční ceny zájezdu ze dne 20. 6. 2013 těm členům, kteří se zájezdu nezúčastnili pro tropické teploty z obav o své zdraví
· přechod mobilních telefonů od společnosti TM ke společnosti O2 za výhodnějších cenových a provozních podmínek
· zájezd do Bad Füssingu 28. 11. 2013 a pobyt v Lázních Bechyně ve dnech 4. - 9. 11. 2013
· konání výroční členské schůze v únoru příštího roku.
V závěru si vzal slovo pan Dolejš, který za pomoci obsáhlého svazku vyhledával pasáže z naší vzájemné korespondence a kritizoval mně za použité výrazy. V podstatě tato kritika byla jediným smyslem jeho návštěvy. Odpověděl jsem mu, že rád změním svůj slovník, když krajská rada změní svoje chování. Pan Dolejš nám v závěru poděkoval za dobrou práci a jedním dechem dodal, že vztahy se mnou bude řešit právní cestou.

Informace z jihočeské krajské rady SD

5. září 2013 v 16:30 | Jiří Polánský
Výkonný výbor krajské rady (Dolejš, Hrůzová, Škoda, Nováková a Minařík) se sešel 6. června 2013. Z obsahu jednání vyjímám věci, které se týkají naší organizace. Krajská rada zamýšlí vydat Občasník, kterým se chce široce prezentovat v rámci kraje. I naše organizace byla požádána, aby do něj přispěla. Napsal jsem příspěvek, ve kterém jsem pravdivě popsal jak úspěchy naší organizace, tak i špatné vztahy, které máme s krajskou radou. Krajské radě se tento příspěvek nelíbil. Prý se má psát jen o pozitivních věcech, a tudíž příspěvek prý nebude použit. Nevím, kdo a co bude psát o naší organizaci, ale krajskou radu tímto upozorňuji, že jako předseda mám ze zákona právo na odpověď na zkreslenou informaci a hodlám toto právo uplatnit. Paní Hrůzová z Prachatic vyjádřila svou nelibost nad tím, že stále oživujeme minulost, je třeba se dívat do budoucnosti. Ano, oživujeme minulost, protože v krajské radě sedí pan Minařík a paní Nováková na základě zmanipulovaných voleb do krajské rady a pokud tam budou sedět, tak ji oživovat budeme. Jen základní organizace mají právo navrhovat kandidáty do krajské rady. To v případě pana Minaříka a paní Novákové nebylo a proto je jejich členství v krajské radě nelegitimní.
Bezděčně to potvrdil i pan Kotek z Třeboně, který se se jako předseda kontrolní a revizní komise jednání výkonného výboru rovněž zúčastnil. Uvedl, že už před rokem zaslal na ÚR SDČR dopis o problematických vztazích mez KR a naší organizací a dosud na něj nedostal odpověď. Pan Kotek na svoji odpověď marně čeká. Ústřední rada nemůže vyvrátit naše argumenty, a proto raději mlčí.
Plénum krajské rady se sešlo 4. července 2013. Klika kolem pana Minaříka si dobře uvědomuje, že svinstvo, které provedla před krajskou konferencí v roce 2011 (zatajení porady krajské rady s předsedy základních organizací před naší organizací, dopsání Minaříka a Novákové na kandidátku, zatajení kandidátky před naší organizací atd.) je podruhé již neopakovatelné a proto přišla s nápadem založit v Českých Budějovicích další organizaci Svazu důchodců, která by zajistila přítomnost pana Minaříka v krajské radě za všech okolností. Falešně se to vydává za snahu přiblížit organizaci Svaz důchodců členské základně. Skutečnou příčinou je ale snaha zajistit "funkcionářskou nesmrtelnost" pana Minaříka. Argument, že v Praze je v jednom městě víc organizací SD, je vylhaný. Praha je totiž v postavení kraje a tam další organizace zakládat lze zrovna tak, jako v jihočeském kraji.

Pan předseda Mgr. Jiří Dolejš mi již dříve v e-mailu ze dne 12. 3. 2012 sdělil, "naším cílem je sjednocovat naše organizace a nikoliv je rozdělovat." Pokus o rozbití naší organizace založením další organizace SD v Českých Budějovicích usvědčuje krajskou radu z pokrytectví a není to důkaz jediný.